Nguyễn Huy Chương
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Trình độ ngoại ngữ: Pháp B, Anh C. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 6/1996-8/1996: Giảng viên Bộ môn Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-nay: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 1 of 1
  • 3696-1-6790-1-10-20170213.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Huy Chương (1999)

  • Với nhiệm vụ tố chức kho tàng sách báo và cung cắp các dịch vụ nhàm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và đào tạo của nhà trường, thư viện giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của trường đại học. Điều này được thể hiện rõ ở giá trị của các kho tài liệu đôi với các nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên cũng như những lợi ích qua việc cung cấp các dịch vụ tham khảo thông tin cho cộng đồng nhà trường thông qua đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ nghiệp vụ và hiểu biết chuyên môn. Năm 1966 trong báo cáo gửi Hội đồng giáo dục* Hoa Kỳ, Allan Mc Carter viết: "Thư viện là con tim của trường đại học. Không một nhân tố vật chất nào lại gắn bó chặt chẽ đến chất lượng đào tạo như thư viện"...

 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
*Quá trình đào tạo: 1977: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Thư viện, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1995: Nhận bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường cao học Simmons, Mỹ. 2006: Nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử thế giới, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Trình độ ngoại ngữ: Pháp B, Anh C. Hướng nghiên cứu chính: Thư mục học đại cương, trắc lượng thư mục, thư viện học đại cương, thư viện số và công nghệ nội dung, tổ chức quản lý cơ quan thông tin - thư viện, lịch sử sách và thư viện *Quá trình công tác: 6/1996-8/1996: Giảng viên Bộ môn Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 8/1996-2/1997: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Thư viện.Trường ĐH KHXH&NV 2/1997-1/2014: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN. Kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV 1/2014-nay: Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện - Thư mục, Khoa Thông tin - Thư viện. Trường ĐH KHXH&NV
Showing results 1 to 1 of 1
  • 3696-1-6790-1-10-20170213.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Huy Chương (1999)

  • Với nhiệm vụ tố chức kho tàng sách báo và cung cắp các dịch vụ nhàm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và đào tạo của nhà trường, thư viện giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của trường đại học. Điều này được thể hiện rõ ở giá trị của các kho tài liệu đôi với các nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên cũng như những lợi ích qua việc cung cấp các dịch vụ tham khảo thông tin cho cộng đồng nhà trường thông qua đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ nghiệp vụ và hiểu biết chuyên môn. Năm 1966 trong báo cáo gửi Hội đồng giáo dục* Hoa Kỳ, Allan Mc Carter viết: "Thư viện là con tim của trường đại học. Không một nhân tố vật chất nào lại gắn bó chặt chẽ đến chất lượng đào tạo như thư viện"...