Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 36 to 55 of 41206
Author
1 , supervisor 17
105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn 1
2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 17
2012 JSPS Asian Core Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 1
25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành 1
2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 1
352.4 LE-T 2015 1
572.8 PH-H 2011 / 01050000359 1
58 p. 1
60 14 10Dương, Thị Hiền 1
603801 1
620.5 ĐO-C 2006 / V-L0/00995 1
6th ACM meeting – Hanoi 2009 1
[Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện 1
[Minh] Bão Úng lão nhân 1
[元] 汪大淵 1
[元] 馬端臨 1
[北宋] 司馬光 1
[北宋] 汪洙 1
[南宋]周去非 1

Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author
1 , supervisor 17
105 trang, 28x16 cm, 48 bản đồ, Tập bản đồ cổ Việt Nam: - 1 bản đồ toàn quốc, 1 bản đồ Đông Nam á. - 28 bản đồ của 30 tỉnh cũ trong cả nước (Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Sơn Tây, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Địn 1
2012 JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 17
2012 JSPS Asian Core Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business 1
25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành 1
2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 1
352.4 LE-T 2015 1
572.8 PH-H 2011 / 01050000359 1
58 p. 1
60 14 10Dương, Thị Hiền 1
603801 1
620.5 ĐO-C 2006 / V-L0/00995 1
6th ACM meeting – Hanoi 2009 1
[Diêu Tần] Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch; [Đường] Sa môn Đạo Nghi ở núi Chung Nam làm truyện 1
[Minh] Bão Úng lão nhân 1
[元] 汪大淵 1
[元] 馬端臨 1
[北宋] 司馬光 1
[北宋] 汪洙 1
[南宋]周去非 1