Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 39083 to 39102 of 43179
Author
X202E 1
Xa, Mạnh Hùng 1
Xanh Phạm 1
Xaysavhay, Pengboubpha 1
Xayyalin, Phaypadit 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam - Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ.  8
Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở 47
Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam Quá khứ- Hiện tại- Tương lai /Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (2017: Đại học Quốc gia, Hà Nội) 1
XH Ta, D Longin, B Gaudou, TV Ho 1
Xia, Cathy H. 1
Xiangyu Wang, Marc Aurel Schnabel 1
Xiaodong Hu, Jie Wang. 1
Xiaodong Yang 1
Xiaofan, Wang 1
Xie, Y. 1
Xiem, HoangVan 1
Xin, LV 1

Browsing by Author

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author
X202E 1
Xa, Mạnh Hùng 1
Xanh Phạm 1
Xaysavhay, Pengboubpha 1
Xayyalin, Phaypadit 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam - Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 2
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. 1
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ.  8
Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở 47
Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam Quá khứ- Hiện tại- Tương lai /Kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN (2017: Đại học Quốc gia, Hà Nội) 1
XH Ta, D Longin, B Gaudou, TV Ho 1
Xia, Cathy H. 1
Xiangyu Wang, Marc Aurel Schnabel 1
Xiaodong Hu, Jie Wang. 1
Xiaodong Yang 1
Xiaofan, Wang 1
Xie, Y. 1
Xiem, HoangVan 1
Xin, LV 1