Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 54
 • 00050004085_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là vấn đề vô cùng phức tạp và không thể giải quyết được một cách nhanh chóng mà cần sự phối hợp, kiên trì và nỗ lực của các quốc gia, các tổ chức trên toàn thế giới. Mục đích trước tiên của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là loại bỏ các hình thức tồi tệ nhất của lao động trẻ em. Mục đích tiếp theo là bảo vệ trẻ em lao động khỏi những tác động xấu từ công việc trẻ em phải tham gia. Bên cạnh đó, cần tiến hành các biện pháp hỗ trợ như nâng cao giáo dục cho trẻ em, chính sách xóa đói giảm nghèo… Mục đích lâu dài của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là không còn lao động trẻ em trên toàn thế giới. Đây là mục đích chung mà cộng đồng quố...

 • 00050004054_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Luận văn đi sâu vào phân tích một cách toàn diện và cập nhật các quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, từ đó đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về lĩnh vực này. Ngoài ra, Luận văn cũng đưa ra thực trạng thực thi pháp luật về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em của Việt Nam trong thời gian qua, đề cập tới những thành tựu cũng như những bất cập còn đang diễn ra khi thực thi pháp luật trong nước. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Tác giả cũng mong muốn dư...

 • 00050003821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2014)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận chủ yếu về phân loại thương nhân theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã giới thiệu nhiều cách thức phân loại thương nhân khác nhau. Nhưng Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu vào phân loại cơ bản chia thương nhân thành thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân. Việc phân loại này rất hữu ích cho việc thiết lập các qui chế khác nhau để điều tiết thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân. Sau khi làm rõ các vấn đề lý luận liên quan, Luận văn tập trung vào phân tích các bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan tới phân loại thương nhân. Các qui định liên quan trong Luật Thương mại 2005, Luật Doanh nghiệp 2005 và ...

 • 01050000323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 01050000323_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 00060000161.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Hồng Loan; Trương, Thị Huệ; Bùi, Thu Thủy; Hoàng, Văn Tổng (2012)

 • Sử dụng công nghệ gen để nhân dòng và biểu hiện streptavidin bề mặt bào tử Bacillus subtilis và sử dụng bảo tử này như một chất mang đa dụng nhờ vào áp lực cao giữa streptavidin với biotin và các phân tử được biotiny hóa. Kết quả đạt được: Đã nhân dòng thành công gen cotB-streptavidin và cotB-GSt- streptavidin vào vector pDG364 và dung hợp thành công đoạn gen cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin vào AND hệ gen Bacillus subtilis. Đã biểu hiện thành công protein dung hợp cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis. Bào tử -strep đã gắn kết đặc hiệu và bền vững với kháng thể đơn dòng và đa dòng kháng VP28 được biotinyl hóa. Đã ứng dụng được bào t...

 • 04051000621_noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • The thesis focuses on the translation of English environmental terms into Vietnamese. It is aimed at investigating their features and structural patterns in the light of functional grammar proposed by Halliday in order to help the translator and readership (...)

 • 01050003524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn này trình bày nghiên cứu các phương pháp tính toán che chắn bức xạ cho phòng máy CT Scanner. Mở đầu luận văn trình bày tổng quát về tia X trong ứng dụng thiết bị bức xạ trong y tế bao gồm: khái niệm, các đại lượng an toàn bức xạ căn bản, những quy định pháp lý về an toàn bức xạ, mục đích và nguyên tắc của việc thiết kế che chắn và những thuật ngữ liên quan, về máy CT Scanner như nguyên tắc hoạt động, các kỹ thuật có liên quan đến tính liều bức xạ. Tiếp đến trình bày nguyên tắc che chắn cho phòng máy và ba phương pháp sử dụng trong tính toán che chắn cho phòng máy CT Scanner: Phương pháp sử dụng CTDI; Phương pháp sử dụng DLP; Phương pháp sử dụng sơ đồ đồng liều. Trong tính...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 29 to 48 of 54
 • 00050004085_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là vấn đề vô cùng phức tạp và không thể giải quyết được một cách nhanh chóng mà cần sự phối hợp, kiên trì và nỗ lực của các quốc gia, các tổ chức trên toàn thế giới. Mục đích trước tiên của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là loại bỏ các hình thức tồi tệ nhất của lao động trẻ em. Mục đích tiếp theo là bảo vệ trẻ em lao động khỏi những tác động xấu từ công việc trẻ em phải tham gia. Bên cạnh đó, cần tiến hành các biện pháp hỗ trợ như nâng cao giáo dục cho trẻ em, chính sách xóa đói giảm nghèo… Mục đích lâu dài của việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em là không còn lao động trẻ em trên toàn thế giới. Đây là mục đích chung mà cộng đồng quố...

 • 00050004054_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Luận văn đi sâu vào phân tích một cách toàn diện và cập nhật các quy định trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, từ đó đánh giá mức độ tương thích của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về lĩnh vực này. Ngoài ra, Luận văn cũng đưa ra thực trạng thực thi pháp luật về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em của Việt Nam trong thời gian qua, đề cập tới những thành tựu cũng như những bất cập còn đang diễn ra khi thực thi pháp luật trong nước. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Tác giả cũng mong muốn dư...

 • 00050003821_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Bùi, Nguyên Khánh (2014)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận chủ yếu về phân loại thương nhân theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã giới thiệu nhiều cách thức phân loại thương nhân khác nhau. Nhưng Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu vào phân loại cơ bản chia thương nhân thành thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân. Việc phân loại này rất hữu ích cho việc thiết lập các qui chế khác nhau để điều tiết thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân. Sau khi làm rõ các vấn đề lý luận liên quan, Luận văn tập trung vào phân tích các bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan tới phân loại thương nhân. Các qui định liên quan trong Luật Thương mại 2005, Luật Doanh nghiệp 2005 và ...

 • 01050000323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 01050000323_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 00060000161.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Hồng Loan; Trương, Thị Huệ; Bùi, Thu Thủy; Hoàng, Văn Tổng (2012)

 • Sử dụng công nghệ gen để nhân dòng và biểu hiện streptavidin bề mặt bào tử Bacillus subtilis và sử dụng bảo tử này như một chất mang đa dụng nhờ vào áp lực cao giữa streptavidin với biotin và các phân tử được biotiny hóa. Kết quả đạt được: Đã nhân dòng thành công gen cotB-streptavidin và cotB-GSt- streptavidin vào vector pDG364 và dung hợp thành công đoạn gen cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin vào AND hệ gen Bacillus subtilis. Đã biểu hiện thành công protein dung hợp cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis. Bào tử -strep đã gắn kết đặc hiệu và bền vững với kháng thể đơn dòng và đa dòng kháng VP28 được biotinyl hóa. Đã ứng dụng được bào t...

 • 04051000621_noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • The thesis focuses on the translation of English environmental terms into Vietnamese. It is aimed at investigating their features and structural patterns in the light of functional grammar proposed by Halliday in order to help the translator and readership (...)

 • 01050003524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn này trình bày nghiên cứu các phương pháp tính toán che chắn bức xạ cho phòng máy CT Scanner. Mở đầu luận văn trình bày tổng quát về tia X trong ứng dụng thiết bị bức xạ trong y tế bao gồm: khái niệm, các đại lượng an toàn bức xạ căn bản, những quy định pháp lý về an toàn bức xạ, mục đích và nguyên tắc của việc thiết kế che chắn và những thuật ngữ liên quan, về máy CT Scanner như nguyên tắc hoạt động, các kỹ thuật có liên quan đến tính liều bức xạ. Tiếp đến trình bày nguyên tắc che chắn cho phòng máy và ba phương pháp sử dụng trong tính toán che chắn cho phòng máy CT Scanner: Phương pháp sử dụng CTDI; Phương pháp sử dụng DLP; Phương pháp sử dụng sơ đồ đồng liều. Trong tính...