Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 55 of 55
 • 01050000323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 01050000323_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 00060000161.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Hồng Loan; Trương, Thị Huệ; Bùi, Thu Thủy; Hoàng, Văn Tổng (2012)

 • Sử dụng công nghệ gen để nhân dòng và biểu hiện streptavidin bề mặt bào tử Bacillus subtilis và sử dụng bảo tử này như một chất mang đa dụng nhờ vào áp lực cao giữa streptavidin với biotin và các phân tử được biotiny hóa. Kết quả đạt được: Đã nhân dòng thành công gen cotB-streptavidin và cotB-GSt- streptavidin vào vector pDG364 và dung hợp thành công đoạn gen cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin vào AND hệ gen Bacillus subtilis. Đã biểu hiện thành công protein dung hợp cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis. Bào tử -strep đã gắn kết đặc hiệu và bền vững với kháng thể đơn dòng và đa dòng kháng VP28 được biotinyl hóa. Đã ứng dụng được bào t...

 • 04051000621_noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • The thesis focuses on the translation of English environmental terms into Vietnamese. It is aimed at investigating their features and structural patterns in the light of functional grammar proposed by Halliday in order to help the translator and readership (...)

 • 01050003524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn này trình bày nghiên cứu các phương pháp tính toán che chắn bức xạ cho phòng máy CT Scanner. Mở đầu luận văn trình bày tổng quát về tia X trong ứng dụng thiết bị bức xạ trong y tế bao gồm: khái niệm, các đại lượng an toàn bức xạ căn bản, những quy định pháp lý về an toàn bức xạ, mục đích và nguyên tắc của việc thiết kế che chắn và những thuật ngữ liên quan, về máy CT Scanner như nguyên tắc hoạt động, các kỹ thuật có liên quan đến tính liều bức xạ. Tiếp đến trình bày nguyên tắc che chắn cho phòng máy và ba phương pháp sử dụng trong tính toán che chắn cho phòng máy CT Scanner: Phương pháp sử dụng CTDI; Phương pháp sử dụng DLP; Phương pháp sử dụng sơ đồ đồng liều. Trong tính...

 • V_L0_01989_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Bích Loan, người hướng dẫn (2008)

 • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cập nhật về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Khẳng định, làm rõ vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước nhận đầu tư. Nêu kinh nghiệm (...); Electronic Resources

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Hướng; Ngô, Đức Phương; Nguyễn, Trung Thành; Trần, Văn Tú; Nguyễn, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Vân Anh; Bùi, Văn Thanh (2017)

 • Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) (Berberidaceae) là một loài cây thuốc có giá trị cao, loài được ghi nhận có phân bố tự nhiên tại huyện Sa Pa, Bát Xát tỉnh Lào Cai và huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Loài này đang bị khai thác mạnh và bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên, được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, năm 2007 ở mức EN; Hoàng liên ô rô lá dày là cây bụi, có chiều cao từ 0,5 - 2(-4)m. Lá kép lông chim 1 lần lẻ, kích thước lá 25 - 40 x 8 - 13cm, 8-14 cặp lá chét, mép lá chét thường có răng cưa nhọn; Cụm hoa mọc thẳng đứng với 3 - 15 chùm, dài 7 - 26cm. Quả mọng, hình dục 1,1 - 1,4 x 0,8 – 1,0cm, mỗi quả mang 1 - 2 hạt; hạt kích thước 0,6 - 0,8 x 0,4 - 0,5cm; - C...

 • 01050000398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Ngô, Kim Chi (2011)

 • Tổng quan về chất thải rắn y tế; tác động của chất thải rắn y tế với môi trường và sức khỏe cộng đồng; tình hình quản lý chất thải rắn y tế trong và ngoài nước; các văn bản pháp lý có liên quan đến quản lý chất thải y tế. Trình bày về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng như hiện trạng hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn (CTR) y tế tại tỉnh. Nghiên cứu về mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu quản lý chất rắn y tế tại Thanh Hóa. Phân tích, đánh giá về khối lượng, quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý CTR y tế tại tỉnh. Đưa ra kết quả nghiên cứu: điều tra đánh giá bổ sung về hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại tỉnh Thanh Hóa; đánh giá hiện t...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 55 of 55
 • 01050000323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 01050000323_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2011)

 • Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: bào tử Bacillus subtilis và biểu hiện protein ngoại lai trên bề mặt bào tử; Streptavidin; Virus gây bệnh đốm trắng ở Tôm; Phản ứng ngưng kết miễn dịch và ứng dụng. Giới thiệu nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả nghiên cứu: nhân dòng đoạn gen Streptavidin vào vector PDG364 Cotb và dung hợp vào hệ gen B - subtilis; đánh giá mức độ biểu hiện protein dung hợp Cotb – Streptavidin trên bề mặt bào tử B - subtilis; đánh giá mức độ liên kết của bào tử - strep với kháng thể kháng VP28-Biotinyl: Phản ứng ngưng kết miễn dịch thụ động kiểm tra sự có mặt của Virus gây bệnh đốm trắng trên tôm WSSV

 • 00060000161.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Hồng Loan; Trương, Thị Huệ; Bùi, Thu Thủy; Hoàng, Văn Tổng (2012)

 • Sử dụng công nghệ gen để nhân dòng và biểu hiện streptavidin bề mặt bào tử Bacillus subtilis và sử dụng bảo tử này như một chất mang đa dụng nhờ vào áp lực cao giữa streptavidin với biotin và các phân tử được biotiny hóa. Kết quả đạt được: Đã nhân dòng thành công gen cotB-streptavidin và cotB-GSt- streptavidin vào vector pDG364 và dung hợp thành công đoạn gen cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin vào AND hệ gen Bacillus subtilis. Đã biểu hiện thành công protein dung hợp cotB- streptavidin, cotB-GSt- streptavidin trên bề mặt bào tử Bacillus subtilis. Bào tử -strep đã gắn kết đặc hiệu và bền vững với kháng thể đơn dòng và đa dòng kháng VP28 được biotinyl hóa. Đã ứng dụng được bào t...

 • 04051000621_noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • The thesis focuses on the translation of English environmental terms into Vietnamese. It is aimed at investigating their features and structural patterns in the light of functional grammar proposed by Halliday in order to help the translator and readership (...)

 • 01050003524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Luận văn này trình bày nghiên cứu các phương pháp tính toán che chắn bức xạ cho phòng máy CT Scanner. Mở đầu luận văn trình bày tổng quát về tia X trong ứng dụng thiết bị bức xạ trong y tế bao gồm: khái niệm, các đại lượng an toàn bức xạ căn bản, những quy định pháp lý về an toàn bức xạ, mục đích và nguyên tắc của việc thiết kế che chắn và những thuật ngữ liên quan, về máy CT Scanner như nguyên tắc hoạt động, các kỹ thuật có liên quan đến tính liều bức xạ. Tiếp đến trình bày nguyên tắc che chắn cho phòng máy và ba phương pháp sử dụng trong tính toán che chắn cho phòng máy CT Scanner: Phương pháp sử dụng CTDI; Phương pháp sử dụng DLP; Phương pháp sử dụng sơ đồ đồng liều. Trong tính...

 • V_L0_01989_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Bích Loan, người hướng dẫn (2008)

 • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cập nhật về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Khẳng định, làm rõ vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước nhận đầu tư. Nêu kinh nghiệm (...); Electronic Resources

 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Hướng; Ngô, Đức Phương; Nguyễn, Trung Thành; Trần, Văn Tú; Nguyễn, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Vân Anh; Bùi, Văn Thanh (2017)

 • Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) (Berberidaceae) là một loài cây thuốc có giá trị cao, loài được ghi nhận có phân bố tự nhiên tại huyện Sa Pa, Bát Xát tỉnh Lào Cai và huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. Loài này đang bị khai thác mạnh và bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên, được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, năm 2007 ở mức EN; Hoàng liên ô rô lá dày là cây bụi, có chiều cao từ 0,5 - 2(-4)m. Lá kép lông chim 1 lần lẻ, kích thước lá 25 - 40 x 8 - 13cm, 8-14 cặp lá chét, mép lá chét thường có răng cưa nhọn; Cụm hoa mọc thẳng đứng với 3 - 15 chùm, dài 7 - 26cm. Quả mọng, hình dục 1,1 - 1,4 x 0,8 – 1,0cm, mỗi quả mang 1 - 2 hạt; hạt kích thước 0,6 - 0,8 x 0,4 - 0,5cm; - C...

 • 01050000398.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh;  Advisor: Ngô, Kim Chi (2011)

 • Tổng quan về chất thải rắn y tế; tác động của chất thải rắn y tế với môi trường và sức khỏe cộng đồng; tình hình quản lý chất thải rắn y tế trong và ngoài nước; các văn bản pháp lý có liên quan đến quản lý chất thải y tế. Trình bày về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội tỉnh Thanh Hóa cũng như hiện trạng hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn (CTR) y tế tại tỉnh. Nghiên cứu về mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu quản lý chất rắn y tế tại Thanh Hóa. Phân tích, đánh giá về khối lượng, quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý CTR y tế tại tỉnh. Đưa ra kết quả nghiên cứu: điều tra đánh giá bổ sung về hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại tỉnh Thanh Hóa; đánh giá hiện t...