Browsing by Author Đặng, Văn Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 01050004053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Duy Hùng;  Advisor: Đặng, Văn Đoàn (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composite Cu2O /g-C3N4 trong quá trình oxi hóa xanh metylen và chuyển hóa CO2. Từ nguyên liệu ban đầu là melamin (C3H6N6), tôi tiến hành nung ở 500ºC trong 3 giờ dưới dòng N2 khô, thu được chất nền là graphitic cacbon nitride g-C3N4. Cấu trúc của g-C3N4 và Cu2O /g-C3N4 được nghiên cứu bằng phương pháp phân tích phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR), đặc trưng cho tính chất quang được khảo sát bằng máy UV-VIS pha rắn, xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ bằng phương pháp BET. Hoạt tính của xúc tác được đánh giá thông qua trong quá trình oxi hóa xanh metylen và chuyển hó...

 • 01050004056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Văn Đoàn (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để tổng hợp, đặc trưng vật liệu xúc tác quang trên cơ sở TiO2 biến tính để xử lý phẩm màu hữu cơ, chúng tôi thu được kết quả như sau: * Đối với xúc tác quang Fe-TiO2: - Đã biến tính thành công vật liệu TiO2 bằng Fe với hàm lượng thay đổi 5%, 8%, 10%, 15% bằng phương pháp hấp phụ. - Fe(III) hấp phụ trên bề mặt TiO2 làm tăng quá trình hình thành pha rutile và không làm tăng hiệu quả xúc tác của TiO2 anatase... * Đối với xúc tác quang CuO/TiO2: - Đã biến tính xúc tác quang TiO2 bằng CuO với hàm lượng thay đổi 2, 5, 10, 15 và 20% bằng phương pháp tẩm. - Đã xác định một số đặc trưng cấu trúc và hình thái xúc tác bằng các phương pháp vật lý có độ...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn; Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS bên trong thành ống đã được đánh giá đến 150 lần lấy mẫu không gian hơi ở 75oC. Số đếm diện tích píc của các chất Cl-VOC với lần lấy mẫu thứ 150 giảm từ 2,58 đến 5,50%. Đã sử dụng số đếm diện tích píc để so sánh hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS và sợi vi chiết thương mại phủ lớp PDMS. Số đếm diện tích píc của các chất đã được vi chiết bằng cột OT-SPME cao hơn gấp 10 lần so với sợi vi chiết PDMS. Điều đó khẳng định, sự có mặt của GCB trong lớp phủ GCB-PDMS đóng vai trò quyết định làm tăng số đếm diện tích píc của các chất phân tích; lớp phủ GCB-PDMS hoạt động dựa trên hai cơ chế là hấp phụ và phân bố hòa tan. Cột OT-S...

Browsing by Author Đặng, Văn Đoàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 01050004053.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Duy Hùng;  Advisor: Đặng, Văn Đoàn (2018)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu composite Cu2O /g-C3N4 trong quá trình oxi hóa xanh metylen và chuyển hóa CO2. Từ nguyên liệu ban đầu là melamin (C3H6N6), tôi tiến hành nung ở 500ºC trong 3 giờ dưới dòng N2 khô, thu được chất nền là graphitic cacbon nitride g-C3N4. Cấu trúc của g-C3N4 và Cu2O /g-C3N4 được nghiên cứu bằng phương pháp phân tích phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp phân tích phổ hồng ngoại (IR), đặc trưng cho tính chất quang được khảo sát bằng máy UV-VIS pha rắn, xác định bề mặt riêng và phân bố lỗ bằng phương pháp BET. Hoạt tính của xúc tác được đánh giá thông qua trong quá trình oxi hóa xanh metylen và chuyển hó...

 • 01050004056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Thu Hằng;  Advisor: Đặng, Văn Đoàn (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tìm các điều kiện tối ưu để tổng hợp, đặc trưng vật liệu xúc tác quang trên cơ sở TiO2 biến tính để xử lý phẩm màu hữu cơ, chúng tôi thu được kết quả như sau: * Đối với xúc tác quang Fe-TiO2: - Đã biến tính thành công vật liệu TiO2 bằng Fe với hàm lượng thay đổi 5%, 8%, 10%, 15% bằng phương pháp hấp phụ. - Fe(III) hấp phụ trên bề mặt TiO2 làm tăng quá trình hình thành pha rutile và không làm tăng hiệu quả xúc tác của TiO2 anatase... * Đối với xúc tác quang CuO/TiO2: - Đã biến tính xúc tác quang TiO2 bằng CuO với hàm lượng thay đổi 2, 5, 10, 15 và 20% bằng phương pháp tẩm. - Đã xác định một số đặc trưng cấu trúc và hình thái xúc tác bằng các phương pháp vật lý có độ...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn; Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS bên trong thành ống đã được đánh giá đến 150 lần lấy mẫu không gian hơi ở 75oC. Số đếm diện tích píc của các chất Cl-VOC với lần lấy mẫu thứ 150 giảm từ 2,58 đến 5,50%. Đã sử dụng số đếm diện tích píc để so sánh hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS và sợi vi chiết thương mại phủ lớp PDMS. Số đếm diện tích píc của các chất đã được vi chiết bằng cột OT-SPME cao hơn gấp 10 lần so với sợi vi chiết PDMS. Điều đó khẳng định, sự có mặt của GCB trong lớp phủ GCB-PDMS đóng vai trò quyết định làm tăng số đếm diện tích píc của các chất phân tích; lớp phủ GCB-PDMS hoạt động dựa trên hai cơ chế là hấp phụ và phân bố hòa tan. Cột OT-S...