Browsing by Author Đỗ, Quốc Hưng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000163_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Quốc Đông;  Advisor: Đỗ, Quốc Hưng, người hướng dẫn (2010)

  • 108 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày tóm tắt về Công giáo Việt Nam và nêu ra vài đặc điểm của Công giáo có liên quan đến phong trào Công giáo kháng chiến tại Nam Bộ 1945-1954. Khảo sát quá trình hình thành, phát triển về mặt tổ chức của phong trào Công giáo kháng chiến Nam Bộ. Phân (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đỗ, Quốc Hưng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000163_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Quốc Đông;  Advisor: Đỗ, Quốc Hưng, người hướng dẫn (2010)

  • 108 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày tóm tắt về Công giáo Việt Nam và nêu ra vài đặc điểm của Công giáo có liên quan đến phong trào Công giáo kháng chiến tại Nam Bộ 1945-1954. Khảo sát quá trình hình thành, phát triển về mặt tổ chức của phong trào Công giáo kháng chiến Nam Bộ. Phân (...); Electronic Resources