Browsing by Author Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02020000882_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh;  Advisor: Lê, Văn Quán, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn (2011)

 • 230 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực: chính trị, xã hội, đ (...); Electronic Resources

 • 02050000962_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn (2012)

 • 176 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ khái niệm khoan dung, từ đó, hệ thống hóa và khái quát hóa một số nội dung chính của tư tưởng khoan dung trong triết học phương Tây và triết học phương Đông. Làm rõ nội dung và vai trò của khoan dung trong thực tiễn đầu thế kỷ XX thông qua tư tưởng (...); Electronic Resources

Browsing by Author Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 02020000882_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hạnh;  Advisor: Lê, Văn Quán, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn (2011)

 • 230 tr. + CD-ROM +Tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực: chính trị, xã hội, đ (...); Electronic Resources

 • 02050000962_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Phạm, Văn Đức, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Hòa Hới, người hướng dẫn (2012)

 • 176 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ khái niệm khoan dung, từ đó, hệ thống hóa và khái quát hóa một số nội dung chính của tư tưởng khoan dung trong triết học phương Tây và triết học phương Đông. Làm rõ nội dung và vai trò của khoan dung trong thực tiễn đầu thế kỷ XX thông qua tư tưởng (...); Electronic Resources