Browsing by Author Bành, Quốc Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050004410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung luận án. Chương 2: Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Chương 3: Thực trạng pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Chương 4: Quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; Electronic Resources

 • b5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả bài viết có một số ý kiến về hoàn thiện khoản 2 Điều 410 của Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • 1893-1-3680-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả bài viết có một số ý kiến về hoàn thiện khoản 2 Điều 410 của Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • 1139-1-2220-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế cũng như phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành.

Browsing by Author Bành, Quốc Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050004410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2014)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nội dung luận án. Chương 2: Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Chương 3: Thực trạng pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Chương 4: Quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; Electronic Resources

 • b5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả bài viết có một số ý kiến về hoàn thiện khoản 2 Điều 410 của Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • 1893-1-3680-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2009)

 • Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả bài viết có một số ý kiến về hoàn thiện khoản 2 Điều 410 của Bộ Luật tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004 liên quan đến thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

 • 1139-1-2220-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bành, Quốc Tuấn (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế cũng như phân tích những hạn chế trong quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài, tác giả đã làm rõ cơ sở lý luận của sự cần thiết phải xây dựng quy định về quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ Luật tố tụng dân sự đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành.