Browsing by Author Bùi, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thảo;  Advisor: Trần, Văn Quy (2011)

 • Nghiên cứu tỷ lệ thành phần S:CaCO3 tối ưu cho quá trình khử nitrat tự dưỡng. Nghiên cứu khả năng khử nitrat tự dưỡng của đá SC đối với một số mẫu bùn thực tế. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước viên composit tới hiệu quả quá trình khử nitrat tự dưỡng. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao lớp vật liệu nền tới quá trình khử nitrat tự dưỡng trên mô hình pilot. Thử nghiệm khả năng tách loại đồng thời Ca2+, NH4+, PO43-. Thử nghiệm với nước thải thực tế.

 • 02050004867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thảo (2017)

 • Bám sát trụ nghiên cứu được định hướng; trên cơ sở hệ thống lý luận báo chí học, luận văn đã nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Luận văn đã nêu rõ được những đặc điểm về nội dung, hình thức và quy trình tổ chức sản xuất của phóng sự điều tra trên truyền hình. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn tiến hành nghiên cứu thực trạng của phóng sự điều tra trên kênh Truyền hình Công an nhân dân qua khảo sát, phân tích, đánh giá các tác phẩm trong hai chương trình: "Điều tra qua thư khán giả" và "Camera giấu kín" trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016. Thông qua việc phân tích nội dung, hình thức các tác phẩm và p...

 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tô, Thị Vân Anh; Bùi, Phương Thảo; Vũ, Thu Hằng; Ngô, Thị Ngọc; Lê, Lan Phương; Phạm, Thị Bích; ... (2016)

 • The aim of this study was to investigate the relation between -1306C>T polymorphism in promoter region of the MMP-2 gene and the risk of colorectal cancer (CRC) in Vietnamese patients. Tissue samples from 120 CRC patients and blood samples from 60 donors were analyzed in our study using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and DNA sequencing approach. We found that the incidence of -1306C>T was 13.6% and 21.7 % in the tissue of CRC patients and blood samples of controls, respectively. We further observed a tendency of higher risk of CRC in the patients harboring CC genotype. The CT genotype appeared more frequently in CRC patients with rectal t...

Browsing by Author Bùi, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thảo;  Advisor: Trần, Văn Quy (2011)

 • Nghiên cứu tỷ lệ thành phần S:CaCO3 tối ưu cho quá trình khử nitrat tự dưỡng. Nghiên cứu khả năng khử nitrat tự dưỡng của đá SC đối với một số mẫu bùn thực tế. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước viên composit tới hiệu quả quá trình khử nitrat tự dưỡng. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao lớp vật liệu nền tới quá trình khử nitrat tự dưỡng trên mô hình pilot. Thử nghiệm khả năng tách loại đồng thời Ca2+, NH4+, PO43-. Thử nghiệm với nước thải thực tế.

 • 02050004867.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thảo (2017)

 • Bám sát trụ nghiên cứu được định hướng; trên cơ sở hệ thống lý luận báo chí học, luận văn đã nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Luận văn đã nêu rõ được những đặc điểm về nội dung, hình thức và quy trình tổ chức sản xuất của phóng sự điều tra trên truyền hình. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn tiến hành nghiên cứu thực trạng của phóng sự điều tra trên kênh Truyền hình Công an nhân dân qua khảo sát, phân tích, đánh giá các tác phẩm trong hai chương trình: "Điều tra qua thư khán giả" và "Camera giấu kín" trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016. Thông qua việc phân tích nội dung, hình thức các tác phẩm và p...

 • document(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tô, Thị Vân Anh; Bùi, Phương Thảo; Vũ, Thu Hằng; Ngô, Thị Ngọc; Lê, Lan Phương; Phạm, Thị Bích; ... (2016)

 • The aim of this study was to investigate the relation between -1306C>T polymorphism in promoter region of the MMP-2 gene and the risk of colorectal cancer (CRC) in Vietnamese patients. Tissue samples from 120 CRC patients and blood samples from 60 donors were analyzed in our study using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and DNA sequencing approach. We found that the incidence of -1306C>T was 13.6% and 21.7 % in the tissue of CRC patients and blood samples of controls, respectively. We further observed a tendency of higher risk of CRC in the patients harboring CC genotype. The CT genotype appeared more frequently in CRC patients with rectal t...