Browsing by Author Cao, Thị Thu Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những định hướng cơ bản của Người về một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nghiên cứu về quá trình Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới về các lĩnh vực: xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng lối sống mới, xây dựng đạo đức Cách mạng, xây dựng nền giáo dục mới. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng hiện nay, đề xuất một số kiến nghị về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo định...

 • V_L2_01779_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh, người hướng dẫn (2009)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam cận hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là n (...); Electronic Resources

Browsing by Author Cao, Thị Thu Trà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những định hướng cơ bản của Người về một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nghiên cứu về quá trình Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới về các lĩnh vực: xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng lối sống mới, xây dựng đạo đức Cách mạng, xây dựng nền giáo dục mới. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng hiện nay, đề xuất một số kiến nghị về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo định...

 • V_L2_01779_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh, người hướng dẫn (2009)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam cận hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là n (...); Electronic Resources