Browsing by Author Lê, Đức Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Quang (2002)

 • Nêu một số vấn đề cơ bản về pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Đưa ra sự đánh giá tổng quan, vị trí, vai trò của chế định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ qua các thời kỳ lịch sử. Bước đầu đưa ra những đánh giá về hạn chế của chế định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ hiện hành. Trên cơ sử đó, đề xuất một số khuyến nghị để sửa đổi bổ sung, phương hướng hoàn thiện pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ.

 • V_L0_00103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Quang (2002)

 • Nêu một số vấn đề cơ bản về pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Đưa ra sự đánh giá tổng quan, vị trí, vai trò của chế định phápluật về công trình ghi công liệt sỹ qua các thời kỳ lịch sử. Bước đầu đưa ra những đánh giá về hạn chế của chế định pháp luật về công trình ghi côngliệt sỹ hiện hành. Trên cơ sử đó, đề xuất một số khuyến nghị để sửa đổi bổ sung, phương hướng hoàn thiện pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ.

Browsing by Author Lê, Đức Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Quang (2002)

 • Nêu một số vấn đề cơ bản về pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Đưa ra sự đánh giá tổng quan, vị trí, vai trò của chế định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ qua các thời kỳ lịch sử. Bước đầu đưa ra những đánh giá về hạn chế của chế định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ hiện hành. Trên cơ sử đó, đề xuất một số khuyến nghị để sửa đổi bổ sung, phương hướng hoàn thiện pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ.

 • V_L0_00103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Đức Quang (2002)

 • Nêu một số vấn đề cơ bản về pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng. Đưa ra sự đánh giá tổng quan, vị trí, vai trò của chế định phápluật về công trình ghi công liệt sỹ qua các thời kỳ lịch sử. Bước đầu đưa ra những đánh giá về hạn chế của chế định pháp luật về công trình ghi côngliệt sỹ hiện hành. Trên cơ sử đó, đề xuất một số khuyến nghị để sửa đổi bổ sung, phương hướng hoàn thiện pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ.