Browsing by Author Lê, Hoài Ân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 22.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2006)

 • Translation is a very complex field. What a translator is and does, how a translator should translate, what constitutes a good translation, what we should do to develop better training grograms for translation professionals and to evaluate the quality of a translation? -this question is not easy to answer. This article analyzes the standard “attainment” in the translation. In my opinion, “attainment” in the translation is completeness in substance (informative completeness), exactness in substance, formative adequacy, exactness in terminology and adequacy with regard to knowledge of readers/translationrecipients. I hope that this paper is a small c...

 • 27.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2011)

 • Chất lượng đào tạo không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như việc tổ chức giảng dạy. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy biên dịch như chọn văn bản, mô tả chức năng bản dịch, phân tích văn bản nguồn, tách riêng dạy dịch ra tiếng mẹ đẻ và dịch ra ngoại ngữ, hài hòa giữa phần lý thuyết và thực hành biên dịch, kết hợp nhiều mô hình giảng dạy biên dịch. Theo kinh nghiệm và xét về mặt lý thuyết cũng như thực hành dịch, những phương diện trên có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến chất lượng giảng dạy biên dịch nói chung.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2015)

 • Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch chức năng Đức với những đại diện như Reiß, Vermeer, Nord và dựa vào đối chiếu, so sánh bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết “Die Liebhaberinnen” (Tình ơi là tình) với văn bản nguồn, bài viết này bàn thảo về 4 thủ pháp mà dịch giả Lê Quang áp dụng trong quá trình chuyển ngữ, đó sao phỏng hình thức từ ngữ của văn bản nguồn, sao phỏng những từ ngữ thô tục, sao phỏng những từ ngữ trái nghĩa và sao phỏng những diễn đạt bất thường trong nguyên tác. Qua những thủ pháp xử lý của Lê Quang, chúng tôi có thể rút ra những kết luận sau đây làm định hướng cho dịch văn học nói chung và dịch văn xuôi nói riêng: Dù áp dụng thủ pháp trực dịch hay phóng tác, người dịch vẫn ...

 • TC_001371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo biên-phiên dịch tại Trường và tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Tây, nêu lên một vài nét về vấn đề tương đương dịch thuật (TĐDT) nói chung và tương đương thuật ngữ (TĐTN) nói riêng, bởi vì xét cho cùng thì dịch thuật chính là tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

 • 21.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Bài viết này thảo luận một số câu hỏi quan trọng liên quan đến các loại bản dịch tương đương nói chung và thuật ngữ tương đương nói riêng. Tương đương dịch là một khía cạnh rất quan trọng và khó khăn. Có tính chất biểu thị, ý nghĩa, văn bản, tương đương thực dụng và chính thức. Bài báo này thông báo về các loại tương đương trong thuật ngữ và cung cấp các ý tưởng và đề xuất phát triển kỹ năng dịch thuật của sinh viên tại Khoa Westeuropean Ngôn ngữ và văn hóa.

Browsing by Author Lê, Hoài Ân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 22.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2006)

 • Translation is a very complex field. What a translator is and does, how a translator should translate, what constitutes a good translation, what we should do to develop better training grograms for translation professionals and to evaluate the quality of a translation? -this question is not easy to answer. This article analyzes the standard “attainment” in the translation. In my opinion, “attainment” in the translation is completeness in substance (informative completeness), exactness in substance, formative adequacy, exactness in terminology and adequacy with regard to knowledge of readers/translationrecipients. I hope that this paper is a small c...

 • 27.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2011)

 • Chất lượng đào tạo không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như việc tổ chức giảng dạy. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy biên dịch như chọn văn bản, mô tả chức năng bản dịch, phân tích văn bản nguồn, tách riêng dạy dịch ra tiếng mẹ đẻ và dịch ra ngoại ngữ, hài hòa giữa phần lý thuyết và thực hành biên dịch, kết hợp nhiều mô hình giảng dạy biên dịch. Theo kinh nghiệm và xét về mặt lý thuyết cũng như thực hành dịch, những phương diện trên có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến chất lượng giảng dạy biên dịch nói chung.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2015)

 • Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch chức năng Đức với những đại diện như Reiß, Vermeer, Nord và dựa vào đối chiếu, so sánh bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết “Die Liebhaberinnen” (Tình ơi là tình) với văn bản nguồn, bài viết này bàn thảo về 4 thủ pháp mà dịch giả Lê Quang áp dụng trong quá trình chuyển ngữ, đó sao phỏng hình thức từ ngữ của văn bản nguồn, sao phỏng những từ ngữ thô tục, sao phỏng những từ ngữ trái nghĩa và sao phỏng những diễn đạt bất thường trong nguyên tác. Qua những thủ pháp xử lý của Lê Quang, chúng tôi có thể rút ra những kết luận sau đây làm định hướng cho dịch văn học nói chung và dịch văn xuôi nói riêng: Dù áp dụng thủ pháp trực dịch hay phóng tác, người dịch vẫn ...

 • TC_001371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo biên-phiên dịch tại Trường và tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Tây, nêu lên một vài nét về vấn đề tương đương dịch thuật (TĐDT) nói chung và tương đương thuật ngữ (TĐTN) nói riêng, bởi vì xét cho cùng thì dịch thuật chính là tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

 • 21.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Bài viết này thảo luận một số câu hỏi quan trọng liên quan đến các loại bản dịch tương đương nói chung và thuật ngữ tương đương nói riêng. Tương đương dịch là một khía cạnh rất quan trọng và khó khăn. Có tính chất biểu thị, ý nghĩa, văn bản, tương đương thực dụng và chính thức. Bài báo này thông báo về các loại tương đương trong thuật ngữ và cung cấp các ý tưởng và đề xuất phát triển kỹ năng dịch thuật của sinh viên tại Khoa Westeuropean Ngôn ngữ và văn hóa.