Browsing by Author Lê, Hoài Ân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 22.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2006)

 • Translation is a very complex field. What a translator is and does, how a translator should translate, what constitutes a good translation, what we should do to develop better training grograms for translation professionals and to evaluate the quality of a translation? -this question is not easy to answer. This article analyzes the standard “attainment” in the translation. In my opinion, “attainment” in the translation is completeness in substance (informative completeness), exactness in substance, formative adequacy, exactness in terminology and adequacy with regard to knowledge of readers/translationrecipients. I hope that this paper is a small c...

 • LÊ HOÀI ÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2018-04-16)

 • Nghiên cưu nay đươc hoan thanh vơi sự hỗ trơ của Trường Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội trong đê tai mã sô N.16.09: “Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc va ưng dụng trong giảng day biên dịch Đưc-Viêt tai Trường Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội”. Trên cơ sở phân tích nhưng luận điêm của cơ bản của Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc do Vermeer đê xuất vao năm 1978 va do Reiß va Vermeer tiêp tục hoan thiên vao năm 1984, bai viêt ban thảo vê nội ham thực sự của hai luận điêm quan trong nhất trong Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc la (1) Mục đích dịch quyêt định hoat động dịch va (2) Bản dịch la một phương an vê thông điêp trong ngôn ngư va văn hoa đích đôi vơi một phương an vê th...

 • HTQG 2017.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2017-12-03)

 • Nghiên cứu này được hoàn thành với sự hỗ trợ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số N.16.09: “Lý thuyết dịch chức năng Đức và ứng dụng trong giảng dạy biên dịch Đức-Việt tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội”. Trên cơ sở phân tích những luận điểm cơ bản của Lý thuyết dịch chức năng Đức do Vermeer đề xuất vào năm 1978 và do Reiß và Vermeer tiếp tục hoàn thiện vào năm 1984, bài viết bàn thảo về nội hàm thực sự của hai luận điểm quan trọng nhất trong Lý thuyết dịch chức năng Đức là: (1) Mục đích dịch quyết định hoạt động dịch và (2) Bản dịch là một phương án về thông điệp trong ngôn ngữ và văn hóa đích đối với một phương án về thông điệp ...

 • 27.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2011)

 • Chất lượng đào tạo không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như việc tổ chức giảng dạy. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy biên dịch như chọn văn bản, mô tả chức năng bản dịch, phân tích văn bản nguồn, tách riêng dạy dịch ra tiếng mẹ đẻ và dịch ra ngoại ngữ, hài hòa giữa phần lý thuyết và thực hành biên dịch, kết hợp nhiều mô hình giảng dạy biên dịch. Theo kinh nghiệm và xét về mặt lý thuyết cũng như thực hành dịch, những phương diện trên có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến chất lượng giảng dạy biên dịch nói chung.

 • N.12.02.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2014-06-10)

 • Dịch thuật nói chung và dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt nói riêng là một lĩnh vực khó, đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu sâu sắc và toàn diện để nâng cao chất lượng dịch thuật đáp ứng được những yêu cầu đặt ra của thực tiễn. Trên cơ sở những cứ liệu hiện có về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi cho rằng hoạt động dịch thuật liên quan đến cặp ngôn ngữ Đức - Việt hầu như chưa được nghiên cứu một cách bài bản và hệ thống, đặc biệt là nghiên cứu về lĩnh vực dịch văn học từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Ở các khoa đào tạo của Trường ĐHNN - ĐHQGHN hiện nay đều có các khóa đào tạo dịch thuật, trong đó có đào tạo dịch thuật Đức - Việt. Trong hoạt động đào tạo, tất cả các kh...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2015)

 • Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch chức năng Đức với những đại diện như Reiß, Vermeer, Nord và dựa vào đối chiếu, so sánh bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết “Die Liebhaberinnen” (Tình ơi là tình) với văn bản nguồn, bài viết này bàn thảo về 4 thủ pháp mà dịch giả Lê Quang áp dụng trong quá trình chuyển ngữ, đó sao phỏng hình thức từ ngữ của văn bản nguồn, sao phỏng những từ ngữ thô tục, sao phỏng những từ ngữ trái nghĩa và sao phỏng những diễn đạt bất thường trong nguyên tác. Qua những thủ pháp xử lý của Lê Quang, chúng tôi có thể rút ra những kết luận sau đây làm định hướng cho dịch văn học nói chung và dịch văn xuôi nói riêng: Dù áp dụng thủ pháp trực dịch hay phóng tác, người dịch vẫn ...

 • TC_001371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo biên-phiên dịch tại Trường và tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Tây, nêu lên một vài nét về vấn đề tương đương dịch thuật (TĐDT) nói chung và tương đương thuật ngữ (TĐTN) nói riêng, bởi vì xét cho cùng thì dịch thuật chính là tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

 • 21.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Bài viết này thảo luận một số câu hỏi quan trọng liên quan đến các loại bản dịch tương đương nói chung và thuật ngữ tương đương nói riêng. Tương đương dịch là một khía cạnh rất quan trọng và khó khăn. Có tính chất biểu thị, ý nghĩa, văn bản, tương đương thực dụng và chính thức. Bài báo này thông báo về các loại tương đương trong thuật ngữ và cung cấp các ý tưởng và đề xuất phát triển kỹ năng dịch thuật của sinh viên tại Khoa Westeuropean Ngôn ngữ và văn hóa.

Browsing by Author Lê, Hoài Ân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 22.3.5.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2006)

 • Translation is a very complex field. What a translator is and does, how a translator should translate, what constitutes a good translation, what we should do to develop better training grograms for translation professionals and to evaluate the quality of a translation? -this question is not easy to answer. This article analyzes the standard “attainment” in the translation. In my opinion, “attainment” in the translation is completeness in substance (informative completeness), exactness in substance, formative adequacy, exactness in terminology and adequacy with regard to knowledge of readers/translationrecipients. I hope that this paper is a small c...

 • LÊ HOÀI ÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2018-04-16)

 • Nghiên cưu nay đươc hoan thanh vơi sự hỗ trơ của Trường Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội trong đê tai mã sô N.16.09: “Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc va ưng dụng trong giảng day biên dịch Đưc-Viêt tai Trường Đai hoc Ngoai ngư, Đai hoc Quôc gia Ha Nội”. Trên cơ sở phân tích nhưng luận điêm của cơ bản của Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc do Vermeer đê xuất vao năm 1978 va do Reiß va Vermeer tiêp tục hoan thiên vao năm 1984, bai viêt ban thảo vê nội ham thực sự của hai luận điêm quan trong nhất trong Lý thuyêt dịch chưc năng Đưc la (1) Mục đích dịch quyêt định hoat động dịch va (2) Bản dịch la một phương an vê thông điêp trong ngôn ngư va văn hoa đích đôi vơi một phương an vê th...

 • HTQG 2017.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2017-12-03)

 • Nghiên cứu này được hoàn thành với sự hỗ trợ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong đề tài mã số N.16.09: “Lý thuyết dịch chức năng Đức và ứng dụng trong giảng dạy biên dịch Đức-Việt tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội”. Trên cơ sở phân tích những luận điểm cơ bản của Lý thuyết dịch chức năng Đức do Vermeer đề xuất vào năm 1978 và do Reiß và Vermeer tiếp tục hoàn thiện vào năm 1984, bài viết bàn thảo về nội hàm thực sự của hai luận điểm quan trọng nhất trong Lý thuyết dịch chức năng Đức là: (1) Mục đích dịch quyết định hoạt động dịch và (2) Bản dịch là một phương án về thông điệp trong ngôn ngữ và văn hóa đích đối với một phương án về thông điệp ...

 • 27.4.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2011)

 • Chất lượng đào tạo không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, chẳng hạn như việc tổ chức giảng dạy. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy biên dịch như chọn văn bản, mô tả chức năng bản dịch, phân tích văn bản nguồn, tách riêng dạy dịch ra tiếng mẹ đẻ và dịch ra ngoại ngữ, hài hòa giữa phần lý thuyết và thực hành biên dịch, kết hợp nhiều mô hình giảng dạy biên dịch. Theo kinh nghiệm và xét về mặt lý thuyết cũng như thực hành dịch, những phương diện trên có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến chất lượng giảng dạy biên dịch nói chung.

 • N.12.02.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2014-06-10)

 • Dịch thuật nói chung và dịch từ tiếng Đức sang tiếng Việt nói riêng là một lĩnh vực khó, đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu sâu sắc và toàn diện để nâng cao chất lượng dịch thuật đáp ứng được những yêu cầu đặt ra của thực tiễn. Trên cơ sở những cứ liệu hiện có về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, chúng tôi cho rằng hoạt động dịch thuật liên quan đến cặp ngôn ngữ Đức - Việt hầu như chưa được nghiên cứu một cách bài bản và hệ thống, đặc biệt là nghiên cứu về lĩnh vực dịch văn học từ tiếng Đức sang tiếng Việt. Ở các khoa đào tạo của Trường ĐHNN - ĐHQGHN hiện nay đều có các khóa đào tạo dịch thuật, trong đó có đào tạo dịch thuật Đức - Việt. Trong hoạt động đào tạo, tất cả các kh...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2015)

 • Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch chức năng Đức với những đại diện như Reiß, Vermeer, Nord và dựa vào đối chiếu, so sánh bản dịch tiếng Việt cuốn tiểu thuyết “Die Liebhaberinnen” (Tình ơi là tình) với văn bản nguồn, bài viết này bàn thảo về 4 thủ pháp mà dịch giả Lê Quang áp dụng trong quá trình chuyển ngữ, đó sao phỏng hình thức từ ngữ của văn bản nguồn, sao phỏng những từ ngữ thô tục, sao phỏng những từ ngữ trái nghĩa và sao phỏng những diễn đạt bất thường trong nguyên tác. Qua những thủ pháp xử lý của Lê Quang, chúng tôi có thể rút ra những kết luận sau đây làm định hướng cho dịch văn học nói chung và dịch văn xuôi nói riêng: Dù áp dụng thủ pháp trực dịch hay phóng tác, người dịch vẫn ...

 • TC_001371.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo biên-phiên dịch tại Trường và tại Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Phương Tây, nêu lên một vài nét về vấn đề tương đương dịch thuật (TĐDT) nói chung và tương đương thuật ngữ (TĐTN) nói riêng, bởi vì xét cho cùng thì dịch thuật chính là tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

 • 21.2.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hoài Ân (2005)

 • Bài viết này thảo luận một số câu hỏi quan trọng liên quan đến các loại bản dịch tương đương nói chung và thuật ngữ tương đương nói riêng. Tương đương dịch là một khía cạnh rất quan trọng và khó khăn. Có tính chất biểu thị, ý nghĩa, văn bản, tương đương thực dụng và chính thức. Bài báo này thông báo về các loại tương đương trong thuật ngữ và cung cấp các ý tưởng và đề xuất phát triển kỹ năng dịch thuật của sinh viên tại Khoa Westeuropean Ngôn ngữ và văn hóa.