Browsing by Author Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Biện chứng của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Phạm, Ngọc Thanh, người hướng dẫn; Lại, Quốc Khánh
2009Hồ Chí Minh với phương thức khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 27Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Phạm, Thị Hải Châu
2009Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thùy Trang
1999Quan hệ giữa cách mạng Việt nam và Liên xô trong giai đoạn 1930-1954 : Luận án TS. Lịch sử: 5 03 16Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn; Lê, Văn Thịnh
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam: 5 03 15Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Hoàng, Ngọc La
2008Sự thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân giai đoạn 1945 - 1946 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 27Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hằng
2016Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Tuấn
2013Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Lã, Qúy Đô
2013Đảng lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế cá thể từ năm 1986 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn; Hứa, Thị Huyền