Browsing by Author Lê, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 00050008196.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Minh Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Chương 4: Định hướng, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016.

Browsing by Author Lê, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 00050008196.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Minh Đức;  Advisor: Đinh, Quang Ty (2017)

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; và cơ sở lý luận thực tiễn về quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2015. Chương 4: Định hướng, quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý vốn dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016.