Browsing by Author Lê, Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050003205_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hưng;  Advisor: Lê, Quân (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến công tác đào tạo CNKT. - Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, có luận cứ khoa học về thực trạng đào tạo CNKT của Công ty Điện lực Hải Dương, hoạch định những vấn đề cần giải quyết từ đó xây dựng chính sách hoàn thiện đào tạo CNKT Công ty Điện lực Hải Dương từ nay đến năm 2020 đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty Điện lực Hải Dương

 • 00050006432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Long;  Advisor: Lê, Quân (2015)

 • Luận văn đã tổng hợp, bổ sung, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Phân tích được thực trạng, chỉ ra được điểm mạnh, điểm tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines làm căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá về tình hình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines, luận văn đã đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines (kế hoạch đến 2020).

 • 00050007564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quản lý chất lượng trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp. Chương 2. Phương pháp và nghiên cứu luận văn. Chương 3. Nêu thực trạng quản lý hệ thống quản lý chất lượng tại công ty TNHH ABB. Chương 4. Đề ra các giải pháp nhằm định hướng phát triển và khuyến nghị nhằm nâng cao quản lý hệ thống quản lý chất lượng tại công ty TNHH ABB.

 • 292-293_IN(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Trong nhiệm kỳ vừa qua, vị trí pháp lý và cơ chếtự chủ cao của ĐHQGHN đã được khẳng định rõ hơn trong Điều 8 của Luật Giáo dục đại học.Trên cơ sở đó, Nghị định và Quy chế vềTổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục thành viên được ban hành mới,cụ thể hơn vịtrípháp lý, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của ĐHQG, tạo cơ chế thuận lợi để phát triển ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu tiên tiến.

 • 7. Le Quan et al_367-384.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân; Đào, Công Tuấn (2018)

 • Bài viết nêu lên thực trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trong ĐHQGHN cùng một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ: Nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị; Ban hành văn bản hướng dẫn, quy định việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị; Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận khung năng lực; Huy động các nguồn lực, trí tuệ bên ngoài và thí điểm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ở nước ngoài; Tạo động lực tự thân học tập suốt đời cho chuyên viên. Ấp dụng triệt để và nhân rộng...

 • 00060000355.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quân; Hồ, Như Hải; Đỗ, Vũ Phương Anh (2015)

 • Đề tài chất lượng đội ngũ lãnh đao cấp cao của doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam được nghiên cứu theo tiếp cận kết hợp giữa quản trị công ty, quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo. Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát, phỏng vấn và nghiên cứu điển hình. Kết quả đề tài đã đưa ra hệ thống mô tả công việc các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, khung năng lực, KPI. Đề tài cũng đã tiến hành đánh giá năng lực của lãnh đạo doanh nghệp Việt Nam và chỉ ra nhiều điểm yếu cần tiếp tục phát triển. Đề tài cũng đề xuất mô hình tổng thể phát triển lãnh đạo doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, trong đó chú trọng các giải pháp về thu hút, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, đãi ngộ

 • 00050008520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Vũ Phương Anh;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Lê, Quân (2017)

 • Luận án đã chỉ ra được một số đặc điểm của nhân sự QLCT trong DNNQD VN, bao gồm: sự hình thành và phát triển; vai trò, chức năng trong tổ chức; phân cấp và một số chức danh cấp trung tiêu biểu trong DN.Luận án đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá năng lực nhân sự QLCT trong DNNQD VN hiện nay bao gồm các nội dung: mục tiêu và sử dụng kết quả đánh giá; tiêu chuẩn đánh giá; phương pháp, công cụ đánh giá; người tham gia đánh giá; chu kỳ đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá năng lực nhân sự cấp trung. Luận án cũng chỉ ra rằng các DNNQD VN hiện nay đang tập trung chú trọng đến đánh giá mức độ hoàn thành công việc/kết quả công việc/thành tích/KPI hơn là công tác đánh giá năng lực...

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc - Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển nhân lực lãnh đ ạo, quản lý khu vực hành chính công. Với phương pháp nghiên cứu định tính thông qua cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, tác giả làm rõ thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công. Với phương pháp nghiên cứu định tính thông qua cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, tác giả làm rõ thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang - một trong những tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc có nhiều chính sách cán bộ được đánh giá là thành công trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công của tỉnh Hà Giang và vùng Tây Bắc.

 • 00050008990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lâm Tùng;  Advisor: Lê, Quân (2018)

 • Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ năm 2013 đến năm 2016, từ đây đánh giá được những kết quả đã đạt được cùng với đó là những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Từ đó đưa ra được mốt số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Các giải pháp đề xuất trong luận văn đựơc xây dựng trên cơ sở: Lý luận về quản lý, quản lý doanh nghiệp, những nội dung về phát triển đội ngũ CBQL doanh nghiệp, đồng thời dựa trên thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL tại NHCSXH. Vì vậy các giải pháp được đề xuất là cần thiết và có tính khả thi...

 • 00050006920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Cường;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Qua đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đềliên quan đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động. Sau khi tiến hành phân tích tực trạng của công tác tạo động lực làm việc tại Techcombank Đà Nẵng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc hoàn thiện công tác tạo động lực làm vệc cho cán bộ và nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng trong thời gian tới.Hi vọng với sự chuyên nghệp và tính cầu thị của Lãnh đạo Techcombank Đà Nẵng, các chính sách tạo động lực làm việc được áp dụng sẽ đạt được những thành công như mong đợi.

 • 00050007515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Thảo;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây của các tác giả có liên quan thuộc lĩnh vực tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp.Chương 2. Trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu. Chương này gồm các phần như sau: (1) Xây dựng mô hình nghiên cứu. (2) Phương pháp và thiết kếnghiên cứu. (3) Các nguồn thông tin. (4) Thiết kếmẫu –chọn mẫu. (5) Phương pháp và thu thập thông tin. (6) Phương pháp xửlý sốliệu. Chương 3. Nghiên cứu thu được thông qua các phân tích và kiểm nghiệm mô hình nghiên cứu. Nội dung mục này gồm hai phần chính: (1) Phân tích thực trạng sửdụng các công cụlao động; (2) Đưa ra các đánh giá chung vềthực trạng này. Từđó thông qua ...

 • 00050009039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương;  Advisor: Lê, Quân (2018)

 • - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về công tác thẩm định thiết kế - dự toán công trình xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước nói chung và công tác thẩm định thiết kế - dự toán tại Ban quản lý dự án Trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác thẩm định thiết kế - dự toán tại Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tiễn công tác thẩm định trong đầu tư xây dựng cơ bản

Browsing by Author Lê, Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • 00050003205_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Hưng;  Advisor: Lê, Quân (2014)

 • Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Electronic Resources; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến công tác đào tạo CNKT. - Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, có luận cứ khoa học về thực trạng đào tạo CNKT của Công ty Điện lực Hải Dương, hoạch định những vấn đề cần giải quyết từ đó xây dựng chính sách hoàn thiện đào tạo CNKT Công ty Điện lực Hải Dương từ nay đến năm 2020 đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty Điện lực Hải Dương

 • 00050006432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Long;  Advisor: Lê, Quân (2015)

 • Luận văn đã tổng hợp, bổ sung, hệ thống hóa một số nội dung lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Phân tích được thực trạng, chỉ ra được điểm mạnh, điểm tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines làm căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và đánh giá về tình hình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines, luận văn đã đề xuất ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Tập đoàn Arowines (kế hoạch đến 2020).

 • 00050007564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quản lý chất lượng trong ngành sản xuất thiết bị công nghiệp. Chương 2. Phương pháp và nghiên cứu luận văn. Chương 3. Nêu thực trạng quản lý hệ thống quản lý chất lượng tại công ty TNHH ABB. Chương 4. Đề ra các giải pháp nhằm định hướng phát triển và khuyến nghị nhằm nâng cao quản lý hệ thống quản lý chất lượng tại công ty TNHH ABB.

 • 292-293_IN(8).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Trong nhiệm kỳ vừa qua, vị trí pháp lý và cơ chếtự chủ cao của ĐHQGHN đã được khẳng định rõ hơn trong Điều 8 của Luật Giáo dục đại học.Trên cơ sở đó, Nghị định và Quy chế vềTổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục thành viên được ban hành mới,cụ thể hơn vịtrípháp lý, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của ĐHQG, tạo cơ chế thuận lợi để phát triển ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu tiên tiến.

 • 7. Le Quan et al_367-384.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân; Đào, Công Tuấn (2018)

 • Bài viết nêu lên thực trạng triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ trong ĐHQGHN cùng một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên tổ chức cán bộ: Nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị; Ban hành văn bản hướng dẫn, quy định việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị; Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiếp cận khung năng lực; Huy động các nguồn lực, trí tuệ bên ngoài và thí điểm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ở nước ngoài; Tạo động lực tự thân học tập suốt đời cho chuyên viên. Ấp dụng triệt để và nhân rộng...

 • 00060000355.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quân; Hồ, Như Hải; Đỗ, Vũ Phương Anh (2015)

 • Đề tài chất lượng đội ngũ lãnh đao cấp cao của doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam được nghiên cứu theo tiếp cận kết hợp giữa quản trị công ty, quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo. Đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát, phỏng vấn và nghiên cứu điển hình. Kết quả đề tài đã đưa ra hệ thống mô tả công việc các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam, khung năng lực, KPI. Đề tài cũng đã tiến hành đánh giá năng lực của lãnh đạo doanh nghệp Việt Nam và chỉ ra nhiều điểm yếu cần tiếp tục phát triển. Đề tài cũng đề xuất mô hình tổng thể phát triển lãnh đạo doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, trong đó chú trọng các giải pháp về thu hút, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, đãi ngộ

 • 00050008520.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Vũ Phương Anh;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ; Lê, Quân (2017)

 • Luận án đã chỉ ra được một số đặc điểm của nhân sự QLCT trong DNNQD VN, bao gồm: sự hình thành và phát triển; vai trò, chức năng trong tổ chức; phân cấp và một số chức danh cấp trung tiêu biểu trong DN.Luận án đánh giá thực trạng hoạt động đánh giá năng lực nhân sự QLCT trong DNNQD VN hiện nay bao gồm các nội dung: mục tiêu và sử dụng kết quả đánh giá; tiêu chuẩn đánh giá; phương pháp, công cụ đánh giá; người tham gia đánh giá; chu kỳ đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến đánh giá năng lực nhân sự cấp trung. Luận án cũng chỉ ra rằng các DNNQD VN hiện nay đang tập trung chú trọng đến đánh giá mức độ hoàn thành công việc/kết quả công việc/thành tích/KPI hơn là công tác đánh giá năng lực...

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc - Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển nhân lực lãnh đ ạo, quản lý khu vực hành chính công. Với phương pháp nghiên cứu định tính thông qua cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, tác giả làm rõ thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Quân (2015)

 • Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công luôn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và mô hình phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công. Với phương pháp nghiên cứu định tính thông qua cơ sở dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau, tác giả làm rõ thực trạng phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang - một trong những tỉnh miền núi ở vùng Tây Bắc có nhiều chính sách cán bộ được đánh giá là thành công trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công của tỉnh Hà Giang và vùng Tây Bắc.

 • 00050008990.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lâm Tùng;  Advisor: Lê, Quân (2018)

 • Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ năm 2013 đến năm 2016, từ đây đánh giá được những kết quả đã đạt được cùng với đó là những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Từ đó đưa ra được mốt số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Các giải pháp đề xuất trong luận văn đựơc xây dựng trên cơ sở: Lý luận về quản lý, quản lý doanh nghiệp, những nội dung về phát triển đội ngũ CBQL doanh nghiệp, đồng thời dựa trên thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL tại NHCSXH. Vì vậy các giải pháp được đề xuất là cần thiết và có tính khả thi...

 • 00050006920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Cường;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Qua đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đềliên quan đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động. Sau khi tiến hành phân tích tực trạng của công tác tạo động lực làm việc tại Techcombank Đà Nẵng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần vào việc hoàn thiện công tác tạo động lực làm vệc cho cán bộ và nhân viên tại Techcombank Đà Nẵng trong thời gian tới.Hi vọng với sự chuyên nghệp và tính cầu thị của Lãnh đạo Techcombank Đà Nẵng, các chính sách tạo động lực làm việc được áp dụng sẽ đạt được những thành công như mong đợi.

 • 00050007515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Thảo;  Advisor: Lê, Quân (2016)

 • Chương 1. Trình bày cơ sở lý luận và các nghiên cứu trước đây của các tác giả có liên quan thuộc lĩnh vực tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp.Chương 2. Trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu. Chương này gồm các phần như sau: (1) Xây dựng mô hình nghiên cứu. (2) Phương pháp và thiết kếnghiên cứu. (3) Các nguồn thông tin. (4) Thiết kếmẫu –chọn mẫu. (5) Phương pháp và thu thập thông tin. (6) Phương pháp xửlý sốliệu. Chương 3. Nghiên cứu thu được thông qua các phân tích và kiểm nghiệm mô hình nghiên cứu. Nội dung mục này gồm hai phần chính: (1) Phân tích thực trạng sửdụng các công cụlao động; (2) Đưa ra các đánh giá chung vềthực trạng này. Từđó thông qua ...

 • 00050009039.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương;  Advisor: Lê, Quân (2018)

 • - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về công tác thẩm định thiết kế - dự toán công trình xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước nói chung và công tác thẩm định thiết kế - dự toán tại Ban quản lý dự án Trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nói riêng dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác thẩm định thiết kế - dự toán tại Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp với tình hình thực tiễn công tác thẩm định trong đầu tư xây dựng cơ bản