Browsing by Author Lê, Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với du lịch làng nghề ở địa phương. Chương 2. Trình bày phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Nghiên cứu quản lý nhà nước về du lịch làng nghề tại Hà Nội trong thời gian qua. Chương 4. Đưa ra định hướng và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch làng nghề ở Hà Nội trong thời gian tới.

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...

 • 04051001135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thơm (2014)

 • M.A. Thesis. English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014; Speaking is of great importance to all learners of English and Vietnamese students also encounter great obstacles when they learn this skill, especially the ones who do not major in languages. Therefore, finding the solution for this problem becomes urgent. This study is to identify the difficulties faced by teachers and students at National Economics University (NEU) in teaching and learning speaking and the effects of using group work as an activity to improve the NEU second - year students’ speaking skills....

 • 02050000153.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Đinh, Văn Hường, 1962- (2010)

 • Đánh giá thực trạng thi hành Luật Báo chí của nước ta trong những năm vừa qua. Nêu bật những ưu điểm mà báo chí nước ta đã đạt được và đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế của báo chí. Ngoài ra, cũng nêu lên các quan điểm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác báo chí. Khảo sát, phát hiện, phân loại và phân tích, đánh giá những biểu hiện vi phạm Luật Báo chí trên báo in hiện nay. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những sai phạm. Đề xuất, kiến nghị những phương hướng có tính khả thi nhằm khắc phục những vi phạm Luật Báo chí nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp th...

Browsing by Author Lê, Thùy Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050007563.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Hùng (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với du lịch làng nghề ở địa phương. Chương 2. Trình bày phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Nghiên cứu quản lý nhà nước về du lịch làng nghề tại Hà Nội trong thời gian qua. Chương 4. Đưa ra định hướng và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch làng nghề ở Hà Nội trong thời gian tới.

 • 02050005062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương (2017)

 • - Luận án phân tích mối quan hệ giữa tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với phong trào Chấn hưng Phật giáo, từ đó, làm rõ một số đặc trưng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam. - Luận án phân tích nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX và làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào này. - Luận án làm rõ những giá trị và hạn chế của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ phong trào Chấn hưng Phật giáo Bắc Kỳ đầu thế kỷ XX đối với đương thời từ đó rút ra những bài học lịch sử đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt N...

 • 04051001135.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thơm (2014)

 • M.A. Thesis. English Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014; Speaking is of great importance to all learners of English and Vietnamese students also encounter great obstacles when they learn this skill, especially the ones who do not major in languages. Therefore, finding the solution for this problem becomes urgent. This study is to identify the difficulties faced by teachers and students at National Economics University (NEU) in teaching and learning speaking and the effects of using group work as an activity to improve the NEU second - year students’ speaking skills....

 • 02050000153.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thùy Dương;  Advisor: Đinh, Văn Hường, 1962- (2010)

 • Đánh giá thực trạng thi hành Luật Báo chí của nước ta trong những năm vừa qua. Nêu bật những ưu điểm mà báo chí nước ta đã đạt được và đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế của báo chí. Ngoài ra, cũng nêu lên các quan điểm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác báo chí. Khảo sát, phát hiện, phân loại và phân tích, đánh giá những biểu hiện vi phạm Luật Báo chí trên báo in hiện nay. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những sai phạm. Đề xuất, kiến nghị những phương hướng có tính khả thi nhằm khắc phục những vi phạm Luật Báo chí nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp th...