Browsing by Author Lê, Thị Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 01050002869-Luận Văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Bùi, Thị Kim Anh; Nguyễn, Ngọc Minh (2015)

 • Xác định ảnh hưởng của khí CO2và ion HCO3-hòa tan đến mức độ hòa tan của phytolith thông qua các thí nghiệm ngâm hoặc sục khí. Tìm hiểu sự biến đổi một số đặc tính của phytolith (điện tích bề mặt, thành phần, tính chất của các liên kết hóa học bề mặt,và khả năng đệ) dưới ảnh hưởng của khí CO2và ion HC3-hòa tan.

 • 00050004069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh (2014)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam. Phân tích một cách toàn diện và hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá từ năm 2008 đến nay. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá.

 • 00050004069_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Với việc đi sâu nghiên cứu tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá, luận văn sẽ có những đóng góp mới như sau: - Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam - Phân tích một cách toàn diện và hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá từ năm 2008 đến nay. - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá.

 • 00050001529.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh (2012)

 • Giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh, cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và một số lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh. Trình bày một số phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng … Tập trung tìm hiểu kỹ thuật tra cứu ảnh dựa trên lưới. Giới thiệu phương pháp tra cứu ảnh kết hợp giữa đặc trưng màu sắc và hình dạng có sử dụng kỹ thuật lưới vùng. Từ cơ sở lý thuyết đã xây dựng ở chương 3 đưa ra ý tưởng, thuật toán xây dựng chương trình mô phỏng tra cứu ảnh dựa trên lưới.

 • 00050001529_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo (2012)

 • Giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh, cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và một số lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh. Trình bày một số phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng … Tập trung tìm hiểu kỹ th (...)

Browsing by Author Lê, Thị Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 01050002869-Luận Văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Bùi, Thị Kim Anh; Nguyễn, Ngọc Minh (2015)

 • Xác định ảnh hưởng của khí CO2và ion HCO3-hòa tan đến mức độ hòa tan của phytolith thông qua các thí nghiệm ngâm hoặc sục khí. Tìm hiểu sự biến đổi một số đặc tính của phytolith (điện tích bề mặt, thành phần, tính chất của các liên kết hóa học bề mặt,và khả năng đệ) dưới ảnh hưởng của khí CO2và ion HC3-hòa tan.

 • 00050004069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh (2014)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam. Phân tích một cách toàn diện và hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá từ năm 2008 đến nay. Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá.

 • 00050004069_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Với việc đi sâu nghiên cứu tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá, luận văn sẽ có những đóng góp mới như sau: - Luận văn góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người ở Việt Nam - Phân tích một cách toàn diện và hệ thống thực trạng thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá từ năm 2008 đến nay. - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu qủa thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người ở tỉnh Thanh Hoá.

 • 00050001529.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh (2012)

 • Giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh, cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và một số lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh. Trình bày một số phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng … Tập trung tìm hiểu kỹ thuật tra cứu ảnh dựa trên lưới. Giới thiệu phương pháp tra cứu ảnh kết hợp giữa đặc trưng màu sắc và hình dạng có sử dụng kỹ thuật lưới vùng. Từ cơ sở lý thuyết đã xây dựng ở chương 3 đưa ra ý tưởng, thuật toán xây dựng chương trình mô phỏng tra cứu ảnh dựa trên lưới.

 • 00050001529_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Lan Anh;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo (2012)

 • Giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh, cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh theo nội dung và một số lĩnh vực ứng dụng của tra cứu ảnh. Trình bày một số phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh như màu sắc, kết cấu, hình dạng … Tập trung tìm hiểu kỹ th (...)