Browsing by Author Lê, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Phương (2008)

 • Tìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.

 • V_L2_01143_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Phương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2008)

 • ìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.; Luận văn ThS Văn học Việt Nam 60 22 34 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Thị Thanh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_01143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Phương (2008)

 • Tìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.

 • V_L2_01143_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Phương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2008)

 • ìm hiểu mục đích, phương pháp viết sử của Ngô Sĩ Liên, sự chi phối của quan điểm Nho gia về lịch sử, nhấn mạnh sự kết hợp hai phương thức biên niên và kỷ truyện. Tìm hiểu tính chất văn chương của Đại Việt sử ký toàn thư như là một tác phẩm văn học qua việc phân tích tư duy, bút pháp văn học thể hiện trong bộ sử qua nhiều phương diện khác nhau. Tìm hiểu giá trị bổ trợ mà Đại Việt sử ký toàn thư có thể cung cấp cho người hiện đại để hiểu biết về hiện thực xã hội, con người liên quan đến văn học và đời sống văn học trong thời kỳ lịch sử được bộ sử phản ánh.; Luận văn ThS Văn học Việt Nam 60 22 34 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources