Browsing by Author Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn (2012)

  • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tí (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn (2012)

  • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tí (...); Electronic Resources