Browsing by Author Lương, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01925_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2008)

 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua (...)

 • V_L0_01925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương (2008)

 • Tím hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hính thức minh oan. Trính bày tính hính minh oan cho người bị oan trong tố tụng hính sự của Việt Nam trong thời gian qua, qua nghiên cứu một vài nét về oan, sai trong tố tụng hính sự; tính hính minh oan đối với người bị oan từ khi có Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 và những khó khăn trong việc minh oan trong tố tụng hính sự. Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả của việc minh oan trong tố tụng hính sự: hoàn thiện pháp luật; nâng cao trính độ năng lực của người thực thi pháp luật tố tụng hính sự; tạo điều kiện cho sự tham gia của luật sư vào quá trính ...

Browsing by Author Lương, Thị Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01925_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Hồng Hải (2008)

 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hình thức minh oan. Trình bày tình hình minh oan cho người bị oan trong tố tụng hình sự của Việt Nam trong thời gian qua (...)

 • V_L0_01925.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Hương (2008)

 • Tím hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề minh oan trong tố tụng như nguyên tắc minh oan, nội dung và hính thức minh oan. Trính bày tính hính minh oan cho người bị oan trong tố tụng hính sự của Việt Nam trong thời gian qua, qua nghiên cứu một vài nét về oan, sai trong tố tụng hính sự; tính hính minh oan đối với người bị oan từ khi có Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 và những khó khăn trong việc minh oan trong tố tụng hính sự. Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả của việc minh oan trong tố tụng hính sự: hoàn thiện pháp luật; nâng cao trính độ năng lực của người thực thi pháp luật tố tụng hính sự; tạo điều kiện cho sự tham gia của luật sư vào quá trính ...