Browsing by Author Lưu, Tiến Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2017)

 • Thứ nhất, trên cơ sở nền tảng lý luận của các vấn đề liên quan đến chủ đề tổ chức CQĐT được phân tích, liên hệ và hệ thống như: tổ chức, các nguyên lý về tổ chức, CQĐP, CQĐT, quản lý đô thị, tổ chức CQĐT, yêu cầu của CNH, HĐH với việc hoàn thiện Tổ chức CQĐT (cả mặt nhà nước và pháp luật). Khái niệm về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài được hệ thống làm nguồn dữ liệu khoa học quan trọng cho quá trình tiếp tục nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị và pháp luật về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yê...

 • V_L0_02545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh (2009)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, của tổ chức, cơ cấu bộ máy, đội ngũ cán bộ của chính quyền cấp quận. Từ đó, nêu bật được tính cấp thiết cần đổi mới tổ chức chính quyền quận của thành phốHà Nội. Tìm hiểu mô hình và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới làm bài học giúp nghiên cứu ứng dụng cho chính quyền Hà Nội. Phản ánh thực trạng tổchức bộ máy, cơ chế vận hành, mối quan hệ của chính quyền cấp quận; phân tích những nhân tố tác động; chỉ ra điểm tích cực, hạn chế và nguyên nhân đang diễn của tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận trước yêu cầu phát triển Thủ đô hiện nay; mục tiêu nhằm từkinh nghiệm thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động...

Browsing by Author Lưu, Tiến Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2017)

 • Thứ nhất, trên cơ sở nền tảng lý luận của các vấn đề liên quan đến chủ đề tổ chức CQĐT được phân tích, liên hệ và hệ thống như: tổ chức, các nguyên lý về tổ chức, CQĐP, CQĐT, quản lý đô thị, tổ chức CQĐT, yêu cầu của CNH, HĐH với việc hoàn thiện Tổ chức CQĐT (cả mặt nhà nước và pháp luật). Khái niệm về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc trung ương. Kết quả nghiên cứu tổng quan các công trình khoa học có liên quan đến đề tài được hệ thống làm nguồn dữ liệu khoa học quan trọng cho quá trình tiếp tục nghiên cứu khác. Thứ hai, luận án đưa ra những khuyến nghị khoa học nhằm hoàn thiện chính quyền đô thị và pháp luật về tổ chức CQĐT tại các thành phố trực thuộc Trung ương đáp ứng yê...

 • V_L0_02545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Tiến Minh (2009)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, vị trí, nhiệm vụ, của tổ chức, cơ cấu bộ máy, đội ngũ cán bộ của chính quyền cấp quận. Từ đó, nêu bật được tính cấp thiết cần đổi mới tổ chức chính quyền quận của thành phốHà Nội. Tìm hiểu mô hình và kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới làm bài học giúp nghiên cứu ứng dụng cho chính quyền Hà Nội. Phản ánh thực trạng tổchức bộ máy, cơ chế vận hành, mối quan hệ của chính quyền cấp quận; phân tích những nhân tố tác động; chỉ ra điểm tích cực, hạn chế và nguyên nhân đang diễn của tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận trước yêu cầu phát triển Thủ đô hiện nay; mục tiêu nhằm từkinh nghiệm thực tiễn để nâng cao hiệu quả hoạt động...