Browsing by Author Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • V_L0_02804.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Loan;  Advisor: Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn (2009)

  • 142 tr; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở lý luận của đề tài. Nghiên cứu thực trạng sử dụng phần mềm vào dạy học phần Sinh học cơ thể động vật - Sinh học lớp 11 ban cơ bản. Xác định việc sử dụng phần mềm cho từng nội dung thích hợp. Thiết kế hai kiểu giáo án có sử dụng các phần mềm (...); Electronic Resources

Browsing by Author Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
  • V_L0_02804.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Loan;  Advisor: Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn (2009)

  • 142 tr; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở lý luận của đề tài. Nghiên cứu thực trạng sử dụng phần mềm vào dạy học phần Sinh học cơ thể động vật - Sinh học lớp 11 ban cơ bản. Xác định việc sử dụng phần mềm cho từng nội dung thích hợp. Thiết kế hai kiểu giáo án có sử dụng các phần mềm (...); Electronic Resources