Browsing by Author Ngô, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Hưng (2014)

 • Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Malware, lịch sử và xu thế phát triển chúng. Mô tả khái quát về các hàm API, cấu trúc file PE của Windows và một số kỹ thuật căn bản mà Malware sử dụng để lây nhiễm và duy trì sự tồn tại của chúng trên hệ thống. Mô tả các bước trong phân tích Malware cũng như xây dựng một quy trình phân tích Malware. Áp dụng lý thuyết đã đưa ra trong Chương 3 để xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích Malware. Giới thiệu hệ thống phân tích Malware tự động Cuckoo Sandbox. Trình bày tổng hợp các kết quả nghiên cứu của luận văn và định hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • 00050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Hưng;  Advisor: Phùng, Văn Ổn (2014)

 • Chương 1. Tổng quan về Malware: chương này giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Malware, lịch sử và xu thế phát triển chúng. Chương 2. Cơ chế hoạt động Malware: chương này mô tả khái quát về các hàm API, cấu trúc file PE của Windows và một số kỹ thuật căn bản mà Malware sử dụng để lây nhiễm và duy trì sự tồn tại của chúng trên hệ thống. Chương 3. Phương pháp phân tích Malware: chương này mô tả các bước trong phân tích Malware cũng như xây dựng một quy trình phân tích Malware. Chương 4. Xây dựng phần mềmhỗtrợphân tích Malware:áp dụng lý thuyết đã đưa ra trong Chương 3 để xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích Malware.Giới thiệu hệ thống phân tích Malware tự động Cuckoo Sandbox

 • 296IN(16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Quang Hưng (2015)

 • CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.

Browsing by Author Ngô, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Hưng (2014)

 • Giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Malware, lịch sử và xu thế phát triển chúng. Mô tả khái quát về các hàm API, cấu trúc file PE của Windows và một số kỹ thuật căn bản mà Malware sử dụng để lây nhiễm và duy trì sự tồn tại của chúng trên hệ thống. Mô tả các bước trong phân tích Malware cũng như xây dựng một quy trình phân tích Malware. Áp dụng lý thuyết đã đưa ra trong Chương 3 để xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích Malware. Giới thiệu hệ thống phân tích Malware tự động Cuckoo Sandbox. Trình bày tổng hợp các kết quả nghiên cứu của luận văn và định hướng nghiên cứu tiếp theo.

 • 00050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quang Hưng;  Advisor: Phùng, Văn Ổn (2014)

 • Chương 1. Tổng quan về Malware: chương này giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Malware, lịch sử và xu thế phát triển chúng. Chương 2. Cơ chế hoạt động Malware: chương này mô tả khái quát về các hàm API, cấu trúc file PE của Windows và một số kỹ thuật căn bản mà Malware sử dụng để lây nhiễm và duy trì sự tồn tại của chúng trên hệ thống. Chương 3. Phương pháp phân tích Malware: chương này mô tả các bước trong phân tích Malware cũng như xây dựng một quy trình phân tích Malware. Chương 4. Xây dựng phần mềmhỗtrợphân tích Malware:áp dụng lý thuyết đã đưa ra trong Chương 3 để xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích Malware.Giới thiệu hệ thống phân tích Malware tự động Cuckoo Sandbox

 • 296IN(16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Quang Hưng (2015)

 • CHÚNG TA KHÔNG NÊN BÁM THEO MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH LƯỢNG CÓ VẺ KHÁCH QUAN NHƯNG LẠI HỜI HỢT VỀ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ NHƯ SỐ BÀI BÁO ISI HAY CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG. CÓ CHĂNG THÌ CÁC CHỈ SỐ NÀY CHỈ NÊN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. TA CẦN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA.