Browsing by Author Ngô, Thị Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Cường;  Advisor: Ngô, Thị Khánh (2017)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó vừa mang tính lý luận, vừa mang tính tổng kết thực tiễn. - Khảo sát, phâ n tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, đưa ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới.

 • V_L2_00955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Khánh (2007)

 • Phân tích có hệ thống chủ trương của Đảng về công tác thanh niên trong 20 năm đầu của thời kỳ đổi mới 1986-2006. Thực trạng phong trào thanh niên và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đối với công tác thanh niên. Trình bày những chương trình hành động và kết quả của phong trào thanh niên cả nước dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nêu lên những thành tựu trong thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thanh niên: sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được tăng cường, sự phối hợp của các đoàn thể nhân dân về công tác thanh niên, cơ cấu bộ máy và hệ thống tổ chức của thanh niên được kiện toàn; tình hình thanh niên và phong trào thanh niên có những chuyển...

 • 02050001973_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Khánh;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn , người hướng dẫn; Đinh, Xuân Lý, 1957-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm rõ yêu cầu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. Phân tích, luận giải hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đoàn Thanh niên từ năm 1986 đến năm 2006. Nghiên cứu quá trình tổ chức xây dựng Đoàn Thanh niên và những (...); Electronic Resources

Browsing by Author Ngô, Thị Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quốc Cường;  Advisor: Ngô, Thị Khánh (2017)

 • - Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nó vừa mang tính lý luận, vừa mang tính tổng kết thực tiễn. - Khảo sát, phâ n tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay, đưa ra những định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong thời gian tới.

 • V_L2_00955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Khánh (2007)

 • Phân tích có hệ thống chủ trương của Đảng về công tác thanh niên trong 20 năm đầu của thời kỳ đổi mới 1986-2006. Thực trạng phong trào thanh niên và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đối với công tác thanh niên. Trình bày những chương trình hành động và kết quả của phong trào thanh niên cả nước dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nêu lên những thành tựu trong thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thanh niên: sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được tăng cường, sự phối hợp của các đoàn thể nhân dân về công tác thanh niên, cơ cấu bộ máy và hệ thống tổ chức của thanh niên được kiện toàn; tình hình thanh niên và phong trào thanh niên có những chuyển...

 • 02050001973_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Khánh;  Advisor: Đoàn, Minh Huấn , người hướng dẫn; Đinh, Xuân Lý, 1957-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Làm rõ yêu cầu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới. Phân tích, luận giải hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đoàn Thanh niên từ năm 1986 đến năm 2006. Nghiên cứu quá trình tổ chức xây dựng Đoàn Thanh niên và những (...); Electronic Resources