Browsing by Author Ngọ, Thị Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002809.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngọ, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phan, Minh Giang (2015)

  • Chương 1. Tổng quan giới thiệu chung về chi Mallotus và Các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học. Chương 2. Thực nghiệm gồm: Phương pháp nghiên cứu; Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tích các phần chiết bằng sắc ký lớp mỏng; Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất; Hằng số vật lý và dữ liệu phổ của các hợp chất được phân lập; Phân tách các phần chiết cây Xương khô; Phân tách các phần chiết cây Thầu dầu tía. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tách sắc ký các phần chiết; Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập; Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các prenyl flavanon

Browsing by Author Ngọ, Thị Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050002809.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngọ, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phan, Minh Giang (2015)

  • Chương 1. Tổng quan giới thiệu chung về chi Mallotus và Các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học. Chương 2. Thực nghiệm gồm: Phương pháp nghiên cứu; Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tích các phần chiết bằng sắc ký lớp mỏng; Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất; Hằng số vật lý và dữ liệu phổ của các hợp chất được phân lập; Phân tách các phần chiết cây Xương khô; Phân tách các phần chiết cây Thầu dầu tía. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tách sắc ký các phần chiết; Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập; Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các prenyl flavanon