Browsing by Author Ngo, Thi Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tuan Anh; Ngo, Thi Hoa; To, Thi Xuan Hang; Nguyen, Thuy Duong; Trinh, Anh Truc (2017)

 • Zinc aluminum hydrotalcite containing 2-benzothiazolythio-succinic acid (HT-BTSA) and modified by 2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane (APS) at different concentrations (3%, 5% and 10%). APS modified HT-BTSA (HT-BTSA-S) was incorporated in epoxy coatings at 3% concentration. The corrosion protective performance of the epoxy coatings containing HT-BTSA-S were evaluated by electrochemical impedance spectroscopy, adhesion measurement. The results showed that the presence of HT-BTSA-S improved protection performance of epoxy coating and the best protection was obtained with HT-BTSA modified with 5 % APS.

 • UEB_00033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Anh;  Advisor: Ngo, Thi Hoa; Ha, Thi Lan; Sven Jungerhem; Nguyen, Ngoc Thanh (2012)

 • Nghiên cứu đổi mới cơ quan Thnh tra Chính phủ không phải là toàn bộ các vấn đề Thanh tra nói chung mà chỉ giới hạn trong phạm vi đổi mới công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ. Việc đề cập đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức Thanh tra nhằm mục đích minh họa rõ hơn cho vấn đề hiện tại. Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận của công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích thực trạng tình hình về công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ trong cơ quan thanh tra Chính phủ.

Browsing by Author Ngo, Thi Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Tuan Anh; Ngo, Thi Hoa; To, Thi Xuan Hang; Nguyen, Thuy Duong; Trinh, Anh Truc (2017)

 • Zinc aluminum hydrotalcite containing 2-benzothiazolythio-succinic acid (HT-BTSA) and modified by 2-aminoethyl-3-aminopropyltrimethoxysilane (APS) at different concentrations (3%, 5% and 10%). APS modified HT-BTSA (HT-BTSA-S) was incorporated in epoxy coatings at 3% concentration. The corrosion protective performance of the epoxy coatings containing HT-BTSA-S were evaluated by electrochemical impedance spectroscopy, adhesion measurement. The results showed that the presence of HT-BTSA-S improved protection performance of epoxy coating and the best protection was obtained with HT-BTSA modified with 5 % APS.

 • UEB_00033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Kim Anh;  Advisor: Ngo, Thi Hoa; Ha, Thi Lan; Sven Jungerhem; Nguyen, Ngoc Thanh (2012)

 • Nghiên cứu đổi mới cơ quan Thnh tra Chính phủ không phải là toàn bộ các vấn đề Thanh tra nói chung mà chỉ giới hạn trong phạm vi đổi mới công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ. Việc đề cập đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của các tổ chức Thanh tra nhằm mục đích minh họa rõ hơn cho vấn đề hiện tại. Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận của công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích thực trạng tình hình về công tác quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ trong cơ quan thanh tra Chính phủ.