Browsing by Author Nguyễn, Đình Hào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2002)

 • Làm rõ khái niệm, bản chất, phân loại quyết định quản lý nhà nước. Xác định các yêu cầu đối với loại quyết định này của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu thực trạng ban hành quyết định quản lý nhà nước trong những năm qua và phương hướng nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về qui trình soạn thảo, ban hành quyết định của cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhà nước

 • V_L0_00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2002)

 • Làm rõ khái niệm, bản chất, phân loại quyết định quản lý nhà nước. Xác định các yêu cầu đối với loại quyết định này của cơ quan hành chínhnhà nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu thực trạng banhành quyết định quản lý nhà nước trong những năm qua và phương hướng nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về qui trình soạn thảo, banhành quyết định của cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhà nước

 • 00040000500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2011)

 • Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định nội dung quyền lập pháp của Quốc hội và quyền lập quy của Chính phủ. Tìm hiểu về quan hệ quyền lập quy của Chính phủ với quyền lập pháp của Quốc hội, quyền ban hành văn bản, ra quyết định của cơ quan tư pháp. Nghiên cứu quyền lập quy của Chính phủ một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Khái lược lịch sử quyền lập quy của Chính phủ từ khi thành lập nước Việt Nam dâ...

 • 00050000500_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng, người hướng dẫn; Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2011)

 • 194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Đình Hào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2002)

 • Làm rõ khái niệm, bản chất, phân loại quyết định quản lý nhà nước. Xác định các yêu cầu đối với loại quyết định này của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu thực trạng ban hành quyết định quản lý nhà nước trong những năm qua và phương hướng nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về qui trình soạn thảo, ban hành quyết định của cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhà nước

 • V_L0_00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2002)

 • Làm rõ khái niệm, bản chất, phân loại quyết định quản lý nhà nước. Xác định các yêu cầu đối với loại quyết định này của cơ quan hành chínhnhà nước trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu thực trạng banhành quyết định quản lý nhà nước trong những năm qua và phương hướng nhằm hoàn thiện các qui định của pháp luật về qui trình soạn thảo, banhành quyết định của cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhà nước

 • 00040000500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào (2011)

 • Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định nội dung quyền lập pháp của Quốc hội và quyền lập quy của Chính phủ. Tìm hiểu về quan hệ quyền lập quy của Chính phủ với quyền lập pháp của Quốc hội, quyền ban hành văn bản, ra quyết định của cơ quan tư pháp. Nghiên cứu quyền lập quy của Chính phủ một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. Khái lược lịch sử quyền lập quy của Chính phủ từ khi thành lập nước Việt Nam dâ...

 • 00050000500_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Hào;  Advisor: Thái, Vĩnh Thắng, người hướng dẫn; Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn (2011)

 • 194 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Phân tích các quan điểm, khái niệm khác nhau về lập quy, quyền lập quy, lập pháp ủy quyền. Làm rõ khái niệm, bản chất, đặc điểm quyền lập quy của Chính phủ. Nghiên cứu hình thức, nội dung quyền lập quy của Chính phủ cũng như các quan điểm về việc phân định (...); Electronic Resources