Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lê;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2012)

 • 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu các quy định pháp luật về bộ máy nhà nước, hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam, trong đó tập trung phân tích tổ chức quyền lực nhà nước trong hệ thống chính quyền, khẳng định những yêu cầu của cải cách đối với hệ thống chính quyền cấp tỉn (...); Electronic Resources

 • 00050001025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình An;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2011)

 • 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày và phân tích nhân quyền là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp. Cách thức quy định, phạm vi điều chỉnh vấn đề nhân quyền trong Hiến pháp. So sánh các nguyên tắc và quy định về nhân quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam; Electronic Resources

 • V_L0_00594_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Văn;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 153 tr. + Đĩa mềm; Electronic Resources; Tổng hợp lịch sử hình thành và phát triển, vai trò và địa vị pháp lý, tổ chức và hoạt động của Quốc hội Hoa Kỳ trong sự hình thành và phát triển của chế độ Cộng hòa Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bản chất, phát hiện ưu điểm, hạn chế, thách (...)

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Lê;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2012)

 • 112 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu các quy định pháp luật về bộ máy nhà nước, hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam, trong đó tập trung phân tích tổ chức quyền lực nhà nước trong hệ thống chính quyền, khẳng định những yêu cầu của cải cách đối với hệ thống chính quyền cấp tỉn (...); Electronic Resources

 • 00050001025_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình An;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2011)

 • 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày và phân tích nhân quyền là đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp. Cách thức quy định, phạm vi điều chỉnh vấn đề nhân quyền trong Hiến pháp. So sánh các nguyên tắc và quy định về nhân quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam; Electronic Resources

 • V_L0_00594_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Văn;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 153 tr. + Đĩa mềm; Electronic Resources; Tổng hợp lịch sử hình thành và phát triển, vai trò và địa vị pháp lý, tổ chức và hoạt động của Quốc hội Hoa Kỳ trong sự hình thành và phát triển của chế độ Cộng hòa Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Từ đó rút ra bản chất, phát hiện ưu điểm, hạn chế, thách (...)