Browsing by Author Nguyễn, Đức Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải (2017)

 • Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc, các ngành kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần hoàn thiện chính sách để phát triển và đáp ứng với các yêu cầu của hội nhập. Bài viết phân tích thực trạng chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần phát triển ngành công nghiệp này đáp ứng tình hình mới.

 • 00050000757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải (2011)

 • Tổng quan kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL; Các kỹ thuật lưu trữ: trình bày một cách khái quát và chi tiết nhất về lịch sử hình thành và kiến trúc của MySQL; Các kỹ thuật lưu trữ hàng và lưu trữ theo cột; MySQL hỗ trợ rất nhiều loại kiểu lưu trữ khác nhau như InnoDB, MyISAM, còn kỹ thuật lưu trữ theo cột thì có InforBright; Trong lưu trữ theo hàng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm, tính năng của mỗi loại kỹ thuật, từ đó rút ra các mặt hạn chế cũng như mặt tích cực của mỗi loại, đồng thời có đưa ra những kinh nghiệm cho việc sử dụng ứng dụng tương ứng với kỹ thuật lưu trữ nào; Còn về kỹ thuật lưu trữ theo cột, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về kiến trúc lưu trữ, c...

 • 01050001886.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Chu, Xuân Quang; Đỗ, Quang Trung (2014)

 • Giới thiệu chung về asen. sử dụng quặng pyrolusit và zirconi trong hấp phụ xử lý asen. Các phương pháp đánh giá đặc tính của vật liệu hấp phụ. chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Khảo sát khả năng hấp phụ asen của các vật liệu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Xuân Huấn (2018)

 • Dựa trên kết quả định loại các mẫu cá thu được vào ba đợt khảo sát của tiểu dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” trong năm 2011, 2012 và 2015 tại vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre, đã xác định được 142 loài thuộc 45 họ, 11 bộ của 2 lớp cá. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 70 loài (chiếm 49,3%); tiếp đến là bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 21 loài (chiếm 14,79%). Có 1 bộ chỉ có 1 họ với 1 loài là bộ cá Tuyết (Gadiformes). Cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên thuộc 5 nhóm sinh thái về nơi sống: 1) cá đáy (74 loài, chiếm 52,11%); 2) cá rạn san hô (26 loài, chiếm 18,31%), 3) cá nổi gần bở (25 loài, chiếm 17,61%); 4) cá gần đáy (16 l...

 • document(32).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Huấn; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Đức Hải (2017)

 • Dựa trên kết quả định loại các mẫu cá thu được vào ba đợt khảo sát của tiểu dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” trong năm 2011, 2012 và 2015 tại vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre, đã xác định được 142 loài thuộc 45 họ, 11 bộ của 2 lớp cá. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 70 loài (chiếm 49,3%); tiếp đến là bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 21 loài (chiếm 14,79%). Có 1 bộ chỉ có 1 họ với 1 loài là bộ cá Tuyết (Gadiformes). Theo các nhóm sinh thái, nhóm cá đáy chiếm ưu thế với 117 loài (chiếm 82,4%), nhóm cá nổi có 25 loài (chiếm 17,6%); nhóm cá nước lợ ưu thế hơn với 101 loài (chiếm 71,1%), nhóm cá biển có 39 ...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải (2017)

 • Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc, các ngành kinh tế Việt Nam nói chung và đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. Ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần hoàn thiện chính sách để phát triển và đáp ứng với các yêu cầu của hội nhập. Bài viết phân tích thực trạng chính sách phát triển ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị góp phần phát triển ngành công nghiệp này đáp ứng tình hình mới.

 • 00050000757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải (2011)

 • Tổng quan kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL; Các kỹ thuật lưu trữ: trình bày một cách khái quát và chi tiết nhất về lịch sử hình thành và kiến trúc của MySQL; Các kỹ thuật lưu trữ hàng và lưu trữ theo cột; MySQL hỗ trợ rất nhiều loại kiểu lưu trữ khác nhau như InnoDB, MyISAM, còn kỹ thuật lưu trữ theo cột thì có InforBright; Trong lưu trữ theo hàng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm, tính năng của mỗi loại kỹ thuật, từ đó rút ra các mặt hạn chế cũng như mặt tích cực của mỗi loại, đồng thời có đưa ra những kinh nghiệm cho việc sử dụng ứng dụng tương ứng với kỹ thuật lưu trữ nào; Còn về kỹ thuật lưu trữ theo cột, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về kiến trúc lưu trữ, c...

 • 01050001886.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Chu, Xuân Quang; Đỗ, Quang Trung (2014)

 • Giới thiệu chung về asen. sử dụng quặng pyrolusit và zirconi trong hấp phụ xử lý asen. Các phương pháp đánh giá đặc tính của vật liệu hấp phụ. chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ asen từ quặng pyrolusit. Khảo sát khả năng hấp phụ asen của các vật liệu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hải;  Advisor: Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Xuân Huấn (2018)

 • Dựa trên kết quả định loại các mẫu cá thu được vào ba đợt khảo sát của tiểu dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” trong năm 2011, 2012 và 2015 tại vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre, đã xác định được 142 loài thuộc 45 họ, 11 bộ của 2 lớp cá. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 70 loài (chiếm 49,3%); tiếp đến là bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 21 loài (chiếm 14,79%). Có 1 bộ chỉ có 1 họ với 1 loài là bộ cá Tuyết (Gadiformes). Cá ở vùng cửa sông Cổ Chiên thuộc 5 nhóm sinh thái về nơi sống: 1) cá đáy (74 loài, chiếm 52,11%); 2) cá rạn san hô (26 loài, chiếm 18,31%), 3) cá nổi gần bở (25 loài, chiếm 17,61%); 4) cá gần đáy (16 l...

 • document(32).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Huấn; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Đức Hải (2017)

 • Dựa trên kết quả định loại các mẫu cá thu được vào ba đợt khảo sát của tiểu dự án “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam” trong năm 2011, 2012 và 2015 tại vùng cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre, đã xác định được 142 loài thuộc 45 họ, 11 bộ của 2 lớp cá. Trong đó, bộ cá Vược (Perciformes) chiếm ưu thế với 70 loài (chiếm 49,3%); tiếp đến là bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) với 21 loài (chiếm 14,79%). Có 1 bộ chỉ có 1 họ với 1 loài là bộ cá Tuyết (Gadiformes). Theo các nhóm sinh thái, nhóm cá đáy chiếm ưu thế với 117 loài (chiếm 82,4%), nhóm cá nổi có 25 loài (chiếm 17,6%); nhóm cá nước lợ ưu thế hơn với 101 loài (chiếm 71,1%), nhóm cá biển có 39 ...