Browsing by Author Nguyễn, Duy Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050004317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý;  Advisor: Ngô, Văn Hà (2016)

 • Chương 1: Vai trò của nhân tài đối với sự phát triển xã hội. Chương 2: Thành phố Đà Nẵng với chính sách nhân tài trong những năm qua. Chương 3: Một số kiến nghị về chính sách nhân tài của thành phố Đà Nẵng trong những năm tới.

 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2008)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Việc xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong Báo cáo Chính trị của Đại hội IX không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới - một Nhà nước của dân, do dân, vì dân - khởi đầu từ cuộc Cách m...

Browsing by Author Nguyễn, Duy Quý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050004317.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý;  Advisor: Ngô, Văn Hà (2016)

 • Chương 1: Vai trò của nhân tài đối với sự phát triển xã hội. Chương 2: Thành phố Đà Nẵng với chính sách nhân tài trong những năm qua. Chương 3: Một số kiến nghị về chính sách nhân tài của thành phố Đà Nẵng trong những năm tới.

 • 11.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Quý (2008)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010. Việc xác định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong Báo cáo Chính trị của Đại hội IX không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới - một Nhà nước của dân, do dân, vì dân - khởi đầu từ cuộc Cách m...