Browsing by Author Nguyễn, Hữu Chinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • DT_00136.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cầu; Chúc, Ngưỡng Tu; Dư, Phú Triệu; Lê, Văn Tẩm; Nguyễn, Hữu Chinh; Nguyễn, Tá Nhí (2002)

 • Đề tài nghiên cứu liên ngành giữa Ngôn ngữ học, Đất nước học / Văn hoá học và nghiên cứu đối chiếu từ ngữ Đất nước học. Trên bình diện cấu trúc - từ ngữ kết hợp với đối chiếu văn hoá như một thành tố của ngữ nghĩa, kết hợp với tư duy ngôn ngữ nhất là những nét tương đồng và những nét khác biệt của các từ ngữ giữa hai ngôn ngữ. Trên cơ sở phân tích đối chiếu đi tới đưa ra những chỉ dẫn ứng dụng vào giảng day tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Từ góc độ văn hoá, đề tài phân tích, đối chiếu khoa học từ ngữ đất nước học giữa hai ngôn ngữ Hán - Việt, làm sáng tỏ sự giống và khác nhau giữa hai loại hình từ ngữ chứa yếu tố biểu thị tên gọi ...

 • Vai trò của ngữ pháp chức năng với việc dạy và học tiếng Nga.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Chinh (2002)

 • This article analyzes typical features of the grammar of Russian as a foreign language, makes them bases for selection and production of appropriate course books and contribute them to the quality improvement of Russian language bachelor and master education. This Russian grammar as a language for foreign students must be distinctive, different from the traditional one used for native students and must be observed from functional grammar’s viewpoints. Hereby factors supporting functional positions are analyzed along with the descriptions of language phenomena in Russian and the building of the Russian grammar...

 • 04052000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thành Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Настоящая диссертационная работа представляет собой подробное описание вводных конструкций (вводных слов, вводных сочетаний слов и вводных предложений) и их типов в русском языке на материале художественных произведений современной русской литературы. В работе вводные конструкции рассматриваются как слова, словосочетания и предложения грамматически не связаны с членами предложения и не являются членами предложения, но они по смыслу могут относиться либо к предло жению в целом, либо к отдельным его частям или членам. Вводные конструкции выражают различные значения и употребляются в письменной и в устной речи. Средствами оформления вводных конструкций являются разные падежные формы им...

 • 04052000065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2015)

 • Настоящая диссертационная работа посвящена изучению русских возвратных глаголов и выяснению средств передачи их значений на вьетнамский язык.В работе излагаются общие сведения о возвратных глаголах и рассматриваются их классификации. На основании уже существующих классификаций предлагается собственная классификация данных глаголов и описываются их значения по предлагаемой классификации. При анализе собранного материала определяются эквиваленты значений русских возвратных глаголов во вьетнамском языке. Во вторую часть работы включены виды упражнений, необходимых для выработки навыков употребления возвратных глаголов.

 • 25.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Chinh; Vũ, Đình Giáp (2009)

 • This paper analyses the structural and semantic characteristics of fixed phrases which serve as bases for the formation of complex sentences with temporal subordinate components linked with one another in a phrasal way - a type of sentences that has not been thoroughly studied in the system of Russian complex sentences. The paper also points out issues to be further considered when conducting research on the syntaxes of Russian complex sentences. It is hoped that this paper will make a modest contribution to Russianresearch as well as teaching Russian as a foreign language and provide useful suggestions for final-year and graduate students of Russian when they select research orient...

 • 04052000054.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Настоящая диссертационная работа представляет собой описание русских глаголов движения в переносном значении и средств их передачи на вьетнамский язык. В работе изложены общие сведения о русских бесприставочных и приставочных глаголах движения, об их прямом и переносном значениях. В переносном значении в большинстве случаев глаголы движения без приставок не имеют соотнесѐнных пар, а приставочные глаголы движения имеют соотносительные видовые пары. При анализе средств передачи переносных значений русских глаголов движения на вьетнамский язык выделяются переводческие соответствия и переводческие несоответствия.

 • 04052000054.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Electronic Resources; Настоящая диссертационная работа представляет собой описание русских глаголов движения в переносном значении и средств их передачи на вьетнамский язык. В работе изложены общие сведения о русских бесприставочных и приставочных глаголах движения, об их прямом и переносном значениях.; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga -- Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Chinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • DT_00136.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Cầu; Chúc, Ngưỡng Tu; Dư, Phú Triệu; Lê, Văn Tẩm; Nguyễn, Hữu Chinh; Nguyễn, Tá Nhí (2002)

 • Đề tài nghiên cứu liên ngành giữa Ngôn ngữ học, Đất nước học / Văn hoá học và nghiên cứu đối chiếu từ ngữ Đất nước học. Trên bình diện cấu trúc - từ ngữ kết hợp với đối chiếu văn hoá như một thành tố của ngữ nghĩa, kết hợp với tư duy ngôn ngữ nhất là những nét tương đồng và những nét khác biệt của các từ ngữ giữa hai ngôn ngữ. Trên cơ sở phân tích đối chiếu đi tới đưa ra những chỉ dẫn ứng dụng vào giảng day tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Từ góc độ văn hoá, đề tài phân tích, đối chiếu khoa học từ ngữ đất nước học giữa hai ngôn ngữ Hán - Việt, làm sáng tỏ sự giống và khác nhau giữa hai loại hình từ ngữ chứa yếu tố biểu thị tên gọi ...

 • Vai trò của ngữ pháp chức năng với việc dạy và học tiếng Nga.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Chinh (2002)

 • This article analyzes typical features of the grammar of Russian as a foreign language, makes them bases for selection and production of appropriate course books and contribute them to the quality improvement of Russian language bachelor and master education. This Russian grammar as a language for foreign students must be distinctive, different from the traditional one used for native students and must be observed from functional grammar’s viewpoints. Hereby factors supporting functional positions are analyzed along with the descriptions of language phenomena in Russian and the building of the Russian grammar...

 • 04052000051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thành Thúy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Настоящая диссертационная работа представляет собой подробное описание вводных конструкций (вводных слов, вводных сочетаний слов и вводных предложений) и их типов в русском языке на материале художественных произведений современной русской литературы. В работе вводные конструкции рассматриваются как слова, словосочетания и предложения грамматически не связаны с членами предложения и не являются членами предложения, но они по смыслу могут относиться либо к предло жению в целом, либо к отдельным его частям или членам. Вводные конструкции выражают различные значения и употребляются в письменной и в устной речи. Средствами оформления вводных конструкций являются разные падежные формы им...

 • 04052000065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2015)

 • Настоящая диссертационная работа посвящена изучению русских возвратных глаголов и выяснению средств передачи их значений на вьетнамский язык.В работе излагаются общие сведения о возвратных глаголах и рассматриваются их классификации. На основании уже существующих классификаций предлагается собственная классификация данных глаголов и описываются их значения по предлагаемой классификации. При анализе собранного материала определяются эквиваленты значений русских возвратных глаголов во вьетнамском языке. Во вторую часть работы включены виды упражнений, необходимых для выработки навыков употребления возвратных глаголов.

 • 25.1.1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Chinh; Vũ, Đình Giáp (2009)

 • This paper analyses the structural and semantic characteristics of fixed phrases which serve as bases for the formation of complex sentences with temporal subordinate components linked with one another in a phrasal way - a type of sentences that has not been thoroughly studied in the system of Russian complex sentences. The paper also points out issues to be further considered when conducting research on the syntaxes of Russian complex sentences. It is hoped that this paper will make a modest contribution to Russianresearch as well as teaching Russian as a foreign language and provide useful suggestions for final-year and graduate students of Russian when they select research orient...

 • 04052000054.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Настоящая диссертационная работа представляет собой описание русских глаголов движения в переносном значении и средств их передачи на вьетнамский язык. В работе изложены общие сведения о русских бесприставочных и приставочных глаголах движения, об их прямом и переносном значениях. В переносном значении в большинстве случаев глаголы движения без приставок не имеют соотнесѐнных пар, а приставочные глаголы движения имеют соотносительные видовые пары. При анализе средств передачи переносных значений русских глаголов движения на вьетнамский язык выделяются переводческие соответствия и переводческие несоответствия.

 • 04052000054.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chinh (2014)

 • Electronic Resources; Настоящая диссертационная работа представляет собой описание русских глаголов движения в переносном значении и средств их передачи на вьетнамский язык. В работе изложены общие сведения о русских бесприставочных и приставочных глаголах движения, об их прямом и переносном значениях.; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga -- Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014