Browsing by Author Nguyễn, Lê Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008459.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Lê Cường (2017)

  • - Thứ nhất, khái quát những vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng; công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại các Chi cục Thuế. Tác giả đã đưa ra khái niệm về quản lý thuế giá trị gia tăng theo góc độ của khoa học quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. - Thứ hai, một vài nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình; phản ánh thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình, từ đó đánh giá những những thành công chủ yếu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thu...

Browsing by Author Nguyễn, Lê Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008459.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Lê Cường (2017)

  • - Thứ nhất, khái quát những vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng; công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại các Chi cục Thuế. Tác giả đã đưa ra khái niệm về quản lý thuế giá trị gia tăng theo góc độ của khoa học quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. - Thứ hai, một vài nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình; phản ánh thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình, từ đó đánh giá những những thành công chủ yếu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thu...