Browsing by Author Nguyễn, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 04055000007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh;  Advisor: Vũ, Kim Bảng (2016)

 • Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, theoretische Grundlage, lokale Präpositionen im Deutschen und im Vietnamesischen, praktische Untersuchung, Schlussfolgerung. Durch die Arbeit werden die Gemeinsamkeiten, sowie Unterschiede der Präpositionen im Deutschen und im Vietnamesischen dargestellt und im Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann und seiner Übersetzung „ Đo th ế gi ớ i“ von Le Quang untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung können für den Deutschunterricht verwendet werden. Angedacht sind zum Beispiel DaF - Unterricht oder Übersetzung - sowie Dolmetschungsunterricht.

 • V_L2_01461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2008)

 • Nhà Lý; Nhà Trần; Nhân sinh quan Phật giáo; Tư tưởng triết học Mô tả: Phân tích khái quát về mặt triết học những nội dung chủ yếu của nhân sinh quan Phật giáo, sự du nhập, phát triển nhân sinh quan Phật giáo ở Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý - Trần. Trình bày diện mạo đời sống xã hội Việt Nam thời Lý - Trần. Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội thời Lý - Trần, đó là lĩnh vực chính trị, văn hóa (tâm linh, tín ngưỡng, văn học), đạo đức, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhân sinh quan Phật giáo. Phân tích những mặt tích cực, hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo trong tiến trình phát triển quốc gia Đại Việt thờ...

 • V_L2_01328.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong khuyến khích doanh nghiệp phát triển hoạt động NC&TK. Khảo sát thực trạng hoạt động NC&TK trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngành CNTT ở nước ta, phân tích một số chính sách khuyến khích SME, nhất là SME phần mềm tiến hành hoạt động NC&TK. Xem xét thực trạng hoạt động NC&TK trong SME phần mềm. Từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể về nguồn nhân lực, tài chính, công tác quản lý trong doanh nghiệp, về thông tin thị trường, nhằm thúc đẩy hoạt động NC&TK, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các SME phần mềm

Browsing by Author Nguyễn, Lan Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 04055000007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh;  Advisor: Vũ, Kim Bảng (2016)

 • Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, theoretische Grundlage, lokale Präpositionen im Deutschen und im Vietnamesischen, praktische Untersuchung, Schlussfolgerung. Durch die Arbeit werden die Gemeinsamkeiten, sowie Unterschiede der Präpositionen im Deutschen und im Vietnamesischen dargestellt und im Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann und seiner Übersetzung „ Đo th ế gi ớ i“ von Le Quang untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung können für den Deutschunterricht verwendet werden. Angedacht sind zum Beispiel DaF - Unterricht oder Übersetzung - sowie Dolmetschungsunterricht.

 • V_L2_01461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2008)

 • Nhà Lý; Nhà Trần; Nhân sinh quan Phật giáo; Tư tưởng triết học Mô tả: Phân tích khái quát về mặt triết học những nội dung chủ yếu của nhân sinh quan Phật giáo, sự du nhập, phát triển nhân sinh quan Phật giáo ở Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý - Trần. Trình bày diện mạo đời sống xã hội Việt Nam thời Lý - Trần. Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội thời Lý - Trần, đó là lĩnh vực chính trị, văn hóa (tâm linh, tín ngưỡng, văn học), đạo đức, đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhân sinh quan Phật giáo. Phân tích những mặt tích cực, hạn chế của nhân sinh quan Phật giáo trong tiến trình phát triển quốc gia Đại Việt thờ...

 • V_L2_01328.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Anh (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nêu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong khuyến khích doanh nghiệp phát triển hoạt động NC&TK. Khảo sát thực trạng hoạt động NC&TK trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngành CNTT ở nước ta, phân tích một số chính sách khuyến khích SME, nhất là SME phần mềm tiến hành hoạt động NC&TK. Xem xét thực trạng hoạt động NC&TK trong SME phần mềm. Từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể về nguồn nhân lực, tài chính, công tác quản lý trong doanh nghiệp, về thông tin thị trường, nhằm thúc đẩy hoạt động NC&TK, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các SME phần mềm