Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy; Nguyễn, Mạnh Tiến; Cao, Thế Hà (2017)

 • Động học hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ Reactive Blue 19 của hai loại than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt có kích thước 1 ÷ 2 mm được đánh giá trong nghiên cứu này. Hai loại than đều có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng tương ứng là 687 và 425 m 2 /g. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, với nồng độ chất màu ban đầu là 40 mg/L, thời gian đạt cân bằng hấp phụ trên hai loại than tương đương nhau. Tuy nhiên, dung lượng hấp phụ cực đại của than tre cao hơn khoảng 10 lần so với than gáo dừa. Kết quả này cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • Tranh tụng tại phiên tòa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2005)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tranh tụng tại phiên toà, nêu cơ sở pháp lý quy định về tranh tụng và ý nghĩa của tranh tụng tại phiên toà ; Khảo cứu các quy định pháp luật về tranh tụng, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định đó khi xét sử và chỉ ra những hạn chế tồn tại trong họat động tranh tụng tại phiên toà hình sự, cũng như làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tồn tại đó. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đưa ra các giải pháp về hoàn thiện pháp luật, về cơ chế tổ chức, về đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tranh tụng tại các phiên toà hình sự

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Chiều; Vũ, Ngọc Duy; Nguyễn, Mạnh Tiến; Cao, Thế Hà (2017)

 • Động học hấp phụ và đẳng nhiệt hấp phụ Reactive Blue 19 của hai loại than hoạt tính gáo dừa và tre dạng hạt có kích thước 1 ÷ 2 mm được đánh giá trong nghiên cứu này. Hai loại than đều có cấu trúc vi mao quản với diện tích bề mặt riêng tương ứng là 687 và 425 m 2 /g. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, với nồng độ chất màu ban đầu là 40 mg/L, thời gian đạt cân bằng hấp phụ trên hai loại than tương đương nhau. Tuy nhiên, dung lượng hấp phụ cực đại của than tre cao hơn khoảng 10 lần so với than gáo dừa. Kết quả này cho thấy nhóm chức hấp phụ trên bề mặt than đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với diện tích bề mặt riêng.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến (2018)

 • Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính: i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; iii. Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

 • Tranh tụng tại phiên tòa.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2005)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tranh tụng tại phiên toà, nêu cơ sở pháp lý quy định về tranh tụng và ý nghĩa của tranh tụng tại phiên toà ; Khảo cứu các quy định pháp luật về tranh tụng, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định đó khi xét sử và chỉ ra những hạn chế tồn tại trong họat động tranh tụng tại phiên toà hình sự, cũng như làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tồn tại đó. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đưa ra các giải pháp về hoàn thiện pháp luật, về cơ chế tổ chức, về đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tranh tụng tại các phiên toà hình sự