Browsing by Author Nguyễn, Minh Cảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Niên (2010)

 • Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nề...

 • V_L0_02833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Niên (2010)

 • Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nề...

Browsing by Author Nguyễn, Minh Cảnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Niên (2010)

 • Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nề...

 • V_L0_02833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Cảnh;  Advisor: Nguyễn, Niên (2010)

 • Làm rõ các nền tảng về mặt lý luận của pháp luật về đầu tư (Bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở các lý luận về kinh tế học, quá trình hình thành và phát triển của các chế định pháp lý về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cũng như thực tiễn của một nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá phân tích thực tiễn đầu tư của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Làm sáng tỏ các chủ điểm pháp lý về các vấn đề cơ bản của pháp luật đầu tư hiện nay.Cụ thể là một số chế định cơ bản của luật đầu tư năm 2005, thực tiễn các chính sách và hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những đặc thù của một tỉnh có nề...