Browsing by Author Nguyễn, Thúy Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Nguyễn Thúy Quỳnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 02050001365_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa Việt Nam – Canada. Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam – Canada và chính sách đối ngoại của Canada - Việt Nam giai đoạn 1973-2008. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Canada gi (...); Electronic Resources

 • 00050001266_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đức Thành , người hướng dẫn (2012)

 • 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học khám phá kiến thức sinh học nói chung và khám phá trong dạy học Sinh học 8 - Trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Điều tra thực trạng dạy học khám phá trong dạy học Sinh học 8 hiện nay. Phân tích nội dung chương trình, tìm (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thúy Quỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • Nguyễn Thúy Quỳnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 00050004918_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê bắc cầu. Luận văn đã làm rõ các khái niệm, vai trò và quyền – nhiệm vụ của các bên tham gia hợp đồng cho thuê bắc cầu cũng như đưa ra các khái niệm, quan điểm, phương pháp kiểm soát giao dịch trong cấu trúc cho thuê bắc cầu ở nước ta. Luận văn đã phân tích và đưa ra được những quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu còn chưa thống nhất và thiếu các quy định chi tiết, hướng dẫn điều chỉnh cụ thể. Đồng thời nghiên cứu theo phương pháp so sánh về kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc ban hành hệ thống pháp luật điều chỉnh, kiểm soát giao d...

 • 02050001365_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng (2012)

 • Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát những nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ giữa Việt Nam – Canada. Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam – Canada và chính sách đối ngoại của Canada - Việt Nam giai đoạn 1973-2008. Phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Canada gi (...); Electronic Resources

 • 00050001266_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Quỳnh;  Advisor: Nguyễn, Đức Thành , người hướng dẫn (2012)

 • 93 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn sinh học -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học khám phá kiến thức sinh học nói chung và khám phá trong dạy học Sinh học 8 - Trung học cơ sở (THCS) nói riêng. Điều tra thực trạng dạy học khám phá trong dạy học Sinh học 8 hiện nay. Phân tích nội dung chương trình, tìm (...); Electronic Resources