Browsing by Author Nguyễn, Thị Ưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001521_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Uẩn (2013)

 • Luận văn ThS.Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa, khái quát hóa những vấn đề lý luận về giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp của cán bộ quản lý cấp huyện. Khảo sát đánh giá thực trạng biểu hiện và mức độ kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp của cán bộ quản lý ở 02 huyện và 01 Thành phố của tỉnh Thanh Hóa, lý giải nguyên nhân của thực trạng đó; Electronic Resources

 • V_L2_01995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng (2010)

 • Làm rõ quan điểm mácxít về động lực và vai trò động lực của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết để tạo động lực cho sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới qua chủ chương, chính sách của Đảng Cộng sản và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 02050001521_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Uẩn (2013)

 • Luận văn ThS.Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa, khái quát hóa những vấn đề lý luận về giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp của cán bộ quản lý cấp huyện. Khảo sát đánh giá thực trạng biểu hiện và mức độ kỹ năng giải quyết tình huống giao tiếp của cán bộ quản lý ở 02 huyện và 01 Thành phố của tỉnh Thanh Hóa, lý giải nguyên nhân của thực trạng đó; Electronic Resources

 • V_L2_01995.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ưng (2010)

 • Làm rõ quan điểm mácxít về động lực và vai trò động lực của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết để tạo động lực cho sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới qua chủ chương, chính sách của Đảng Cộng sản và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế