Browsing by Author Nguyễn, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Ninh, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu “Lập luận so sánh với việc làm văn nghị luận ở trung học phổ thông” nhằm hệ thống lại cơ sở lí thuyết và thực tiễn của thao tác lập luận so sánh. Trên cơ sở đó, đề xuất cách thức tổ chức rèn luyện kỹ năng lập luận so sánh vào viết các đoạn văn, (...)

 • KL00130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Quý (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác phát triển và bảo quản tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 2: Thực trạng công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...

 • 02050003887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2015)

 • Trình bày có hệ thống và phân tích đƣờng lối, chủ trương của Đảng về ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2014. Trình bày quá trình chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học vào trong nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2014. Phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Rút ra một số kinh nghiệm

Browsing by Author Nguyễn, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Ninh, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu “Lập luận so sánh với việc làm văn nghị luận ở trung học phổ thông” nhằm hệ thống lại cơ sở lí thuyết và thực tiễn của thao tác lập luận so sánh. Trên cơ sở đó, đề xuất cách thức tổ chức rèn luyện kỹ năng lập luận so sánh vào viết các đoạn văn, (...)

 • KL00130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Quý (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác phát triển và bảo quản tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 2: Thực trạng công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...

 • 02050003887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2015)

 • Trình bày có hệ thống và phân tích đƣờng lối, chủ trương của Đảng về ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2014. Trình bày quá trình chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học vào trong nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2014. Phân tích ưu điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Rút ra một số kinh nghiệm