Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • KY_00753.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng (2004)

 • Bài viết đề cập một vấn đề nhỏ là giáo dục truyền thống cho một lớp học trong trường trung học phổ thông. Giáo dục truyền thống cho học sinh trung học phổ thông là một việc rất cần thiết, rất quan trọng trong việc giáo dục đào tạo con người mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

 • 4052-61-7558-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Văn Công; Nguyễn, Thị Hồng; Lý, Ngọc Huyền (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa khả năng tự kiểm soát và tính gây hấn của học sinh THCS. Một bảng hỏi tự thuật (self-report) và bảng hỏi do bạn bè đánh giá (peer-report) đã được thực hiện trên 371 học sinh của 3 trường THCS tại địa bàn Hà Nội. Kết quả từ bảng hỏi do bạn bè đánh giá cho thấy có 25/371 học sinh (chiếm 6.74%) thường xuyên có biểu hiện gây hấn. Với số liệu tự đánh giá, phân tích nhân tố thang đo khả năng tự kiểm soát cho thấy 2 nhân tố là tự kiểm soát tiêu cực và tự kiểm soát tích cực; thang đo tính gây hấn gồm 2 nhân tố: gây hấn hành vi và gây hấn thái độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tương quan nghịch giữa tự kiểm soát và gây hấn, và tự kiểm soát là biến độ...

 • 01050000615_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2012)

 • Hệ thống lại các bất đẳng thức cổ điển và quan trọng thường được dùng trong chứng minh bất đẳng thức, kèm theo các ví dụ vận dụng các bất đẳng thức này. Chứng minh các bất đẳng thức:AM-GM, Nesbit, Schur bằng phương pháp dồn biến.

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • DT_00776.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp; Nguyễn, Thị Hồng (2008)

 • Khái quát lịch sử nghiên cứu đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: phân tích cấu trúc hình thái, nghiên cứu ngoài thực địa, phân tích ảnh, nghiên cứu tổng hợp và lập bản đồ cấu trúc địa chất. Nêu vị trí đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà trên bình đồ cấu trúc khu vực. Nghiên cứu đặc điểm đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà và đặc điểm các thung lũng trên đảo. Kết quả đã làm rõ cấu trúc các thung lũng trên đảo dọc theo đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà, làm cơ sở khoa học đánh giá tiềm năng dầu khí, tìm kiếm nước ngầm đảo Cát Bà. Nghiên cứu đứt gãy Sông Chanh - Cát Bà góp phần làm rõ hệ thống đứt gãy rìa đông bắc bể Sông Hồng Làm sáng tỏ đặc điểm đứt gãy và vai trò của nó hình thà...

 • V_L0_01187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt nền móng cho sự thay đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp của Việt Nam đòi hỏi phải cómột nguồn nhân lực phải đạt được hai mặt: Một là trí lực của nguồn nhân lực sẽ chiếm vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động có trí thức với số lượng đông đảo hợp thành đội ngũ lao động. Hai là những nhân tốmới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển đó là thông tin, tri thức thông qua hệ thống giáo dục thường xuyên, suốt đời. Giáo dục là một quá trình khai sáng cho con người và làm gia tăng khả năng đạt được cuộc sống có chất lượng cao hơn. Một hệ thống giáo dục tốt sẽ dẫn đến một nguồn nhân lực tốt và đó là một nhân tố ...

 • document(30).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng; Phạm, Đức Ngọc (2017)

 • Agricultural production is now severely affected by pathogenic microorganisms including molds. The use of chemical fungicides for controlling plant pathogens has negatively influenced on the quality of agricultural products and the environment. Currently, biological control using antifungal preparations is one of the top priorities in the production of safe agricultural products. In this study, 254 bacterial strains were isolated from the plant rhizosphere, of which 11 isolates exhibited antagonistic properties against several fungal pathogens including Fusarium oxysporum, Phytophthora capsici, Sclerotium hydrophila, Neoscytalidium dimidiatum, Aspergillus flavus and Aspergillus niger....

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • KY_00753.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng (2004)

 • Bài viết đề cập một vấn đề nhỏ là giáo dục truyền thống cho một lớp học trong trường trung học phổ thông. Giáo dục truyền thống cho học sinh trung học phổ thông là một việc rất cần thiết, rất quan trọng trong việc giáo dục đào tạo con người mới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.

 • 4052-61-7558-1-10-20170414.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Văn Công; Nguyễn, Thị Hồng; Lý, Ngọc Huyền (2017)

 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa khả năng tự kiểm soát và tính gây hấn của học sinh THCS. Một bảng hỏi tự thuật (self-report) và bảng hỏi do bạn bè đánh giá (peer-report) đã được thực hiện trên 371 học sinh của 3 trường THCS tại địa bàn Hà Nội. Kết quả từ bảng hỏi do bạn bè đánh giá cho thấy có 25/371 học sinh (chiếm 6.74%) thường xuyên có biểu hiện gây hấn. Với số liệu tự đánh giá, phân tích nhân tố thang đo khả năng tự kiểm soát cho thấy 2 nhân tố là tự kiểm soát tiêu cực và tự kiểm soát tích cực; thang đo tính gây hấn gồm 2 nhân tố: gây hấn hành vi và gây hấn thái độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tương quan nghịch giữa tự kiểm soát và gây hấn, và tự kiểm soát là biến độ...

 • 01050000615_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Phạm, Văn Quốc (2012)

 • Hệ thống lại các bất đẳng thức cổ điển và quan trọng thường được dùng trong chứng minh bất đẳng thức, kèm theo các ví dụ vận dụng các bất đẳng thức này. Chứng minh các bất đẳng thức:AM-GM, Nesbit, Schur bằng phương pháp dồn biến.

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • DT_00776.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp; Nguyễn, Thị Hồng (2008)

 • Khái quát lịch sử nghiên cứu đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: phân tích cấu trúc hình thái, nghiên cứu ngoài thực địa, phân tích ảnh, nghiên cứu tổng hợp và lập bản đồ cấu trúc địa chất. Nêu vị trí đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà trên bình đồ cấu trúc khu vực. Nghiên cứu đặc điểm đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà và đặc điểm các thung lũng trên đảo. Kết quả đã làm rõ cấu trúc các thung lũng trên đảo dọc theo đứt gãy Sông Chanh- Cát Bà, làm cơ sở khoa học đánh giá tiềm năng dầu khí, tìm kiếm nước ngầm đảo Cát Bà. Nghiên cứu đứt gãy Sông Chanh - Cát Bà góp phần làm rõ hệ thống đứt gãy rìa đông bắc bể Sông Hồng Làm sáng tỏ đặc điểm đứt gãy và vai trò của nó hình thà...

 • V_L0_01187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Chí (2006)

 • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển đã đặt nền móng cho sự thay đổi nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp của Việt Nam đòi hỏi phải cómột nguồn nhân lực phải đạt được hai mặt: Một là trí lực của nguồn nhân lực sẽ chiếm vai trò chủ đạo, tức là sẽ xuất hiện một tầng lớp lao động có trí thức với số lượng đông đảo hợp thành đội ngũ lao động. Hai là những nhân tốmới thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển đó là thông tin, tri thức thông qua hệ thống giáo dục thường xuyên, suốt đời. Giáo dục là một quá trình khai sáng cho con người và làm gia tăng khả năng đạt được cuộc sống có chất lượng cao hơn. Một hệ thống giáo dục tốt sẽ dẫn đến một nguồn nhân lực tốt và đó là một nhân tố ...

 • document(30).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng; Phạm, Đức Ngọc (2017)

 • Agricultural production is now severely affected by pathogenic microorganisms including molds. The use of chemical fungicides for controlling plant pathogens has negatively influenced on the quality of agricultural products and the environment. Currently, biological control using antifungal preparations is one of the top priorities in the production of safe agricultural products. In this study, 254 bacterial strains were isolated from the plant rhizosphere, of which 11 isolates exhibited antagonistic properties against several fungal pathogens including Fusarium oxysporum, Phytophthora capsici, Sclerotium hydrophila, Neoscytalidium dimidiatum, Aspergillus flavus and Aspergillus niger....