Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051000423_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • Chapter 1, Theoretical Background, provides some fundamental and theoretical concepts which are relevant to the purposes of the study. Chapter 2 is aimed at examining the expansion relation in English. In this chapter, expansion relation is investigated in detail, with a view to formulting a framework for the analysis of the chosen text. Chapter 3 deals with the representation of expansion relation in the chosen text –the inauguration speech of President Barack Obama. The aim of this chapter is to find out how different types of expansion are used in the text and to see whether they express the intention of the speaker clearly and accu...

 • 04051000224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phan, Thị Vân Quyên (2010)

 • M.A Thesis. English Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; When people communicate each other from different cultures and with different languages, there exists the possibility of miscommunication. Therefore, understanding a language involves not only knowledge of grammar, phonology and lexis but also certain features and characteristics of the culture. However, cultural elements in New Headway textbooks seem to be neglected in teaching and learning English process at Nghe an tourism and trading vocational college.; Electronic Resources

 • 04051000082_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I, “Literature Review” reviews such the relevant theories as prominent linguistic features of international news on papers, an overview of ESP, approaches to language syllabus, reading, as well as previous studies. Chapter II, “The study” describes and comments on situation analysis, subjects of the study, the instruments for collecting data, the theory of Needs Analysis and the findings of the study resulting from a statistical analysis of the collected data. Chapter III presents some recommendations for “designing an ESP reading syllabus for students at the EIR at DAV”.

 • Luan an Nguyen Thi Thuy Hang.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2016)

 • Từ cách đặt vấn đề về mục đích nghiên cứu như trên, những nhiệm vụ nghiên cứu chính được xác định như sau: Xác định một khung lý thuyết về mối quan hệ báo chí và chính trị theo quan điểm mác xít (C.Mác, Ph. Ăng ghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh),có đối chiếu với những lý thuyết truyền thông phương Tây hiện đại; xác định hệ khái niệm (dòng báo chính trị, dòng báo chính trị ở Việt Nam). Định nghĩa khái niệm dòng báo chính trị ở Việt Nam; làm rõ cơ sở ra đời và phát triển dòng báo chính trị và các khuynh hướng báo chí chính trị; lực lượng làm báo chính trị; nội dung và nghệ thuật làm báo chính trị giai đoạn 1925-1945. Phân tích vai trò của dòng báo chính trị đối với các đảng phái và phong tr...

 • 00050000146_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun: quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức lao động; tình hình kinh doanh. Phân tích thực tr (...); Electronic Resources

 • 00050002557_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2013)

 • Chương 1 : Lý luận chung về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân . Chương 2 : Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện . Chương 3 : Thực trạng áp dụng pháp luật để giải quyết những tranh chấp liên quan đến xác định năng lực trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân và những giải pháp hoàn thiện pháp luật.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051000423_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • Chapter 1, Theoretical Background, provides some fundamental and theoretical concepts which are relevant to the purposes of the study. Chapter 2 is aimed at examining the expansion relation in English. In this chapter, expansion relation is investigated in detail, with a view to formulting a framework for the analysis of the chosen text. Chapter 3 deals with the representation of expansion relation in the chosen text –the inauguration speech of President Barack Obama. The aim of this chapter is to find out how different types of expansion are used in the text and to see whether they express the intention of the speaker clearly and accu...

 • 04051000224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phan, Thị Vân Quyên (2010)

 • M.A Thesis. English Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; When people communicate each other from different cultures and with different languages, there exists the possibility of miscommunication. Therefore, understanding a language involves not only knowledge of grammar, phonology and lexis but also certain features and characteristics of the culture. However, cultural elements in New Headway textbooks seem to be neglected in teaching and learning English process at Nghe an tourism and trading vocational college.; Electronic Resources

 • 04051000082_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I, “Literature Review” reviews such the relevant theories as prominent linguistic features of international news on papers, an overview of ESP, approaches to language syllabus, reading, as well as previous studies. Chapter II, “The study” describes and comments on situation analysis, subjects of the study, the instruments for collecting data, the theory of Needs Analysis and the findings of the study resulting from a statistical analysis of the collected data. Chapter III presents some recommendations for “designing an ESP reading syllabus for students at the EIR at DAV”.

 • Luan an Nguyen Thi Thuy Hang.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2016)

 • Từ cách đặt vấn đề về mục đích nghiên cứu như trên, những nhiệm vụ nghiên cứu chính được xác định như sau: Xác định một khung lý thuyết về mối quan hệ báo chí và chính trị theo quan điểm mác xít (C.Mác, Ph. Ăng ghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh),có đối chiếu với những lý thuyết truyền thông phương Tây hiện đại; xác định hệ khái niệm (dòng báo chính trị, dòng báo chính trị ở Việt Nam). Định nghĩa khái niệm dòng báo chính trị ở Việt Nam; làm rõ cơ sở ra đời và phát triển dòng báo chính trị và các khuynh hướng báo chí chính trị; lực lượng làm báo chính trị; nội dung và nghệ thuật làm báo chính trị giai đoạn 1925-1945. Phân tích vai trò của dòng báo chính trị đối với các đảng phái và phong tr...

 • 00050000146_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận có liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần In và bao bì Goldsun: quá trình hình thành và phát triển; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức lao động; tình hình kinh doanh. Phân tích thực tr (...); Electronic Resources

 • 00050002557_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Phùng, Trung Tập (2013)

 • Chương 1 : Lý luận chung về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân . Chương 2 : Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân theo quy định của pháp luật hiện . Chương 3 : Thực trạng áp dụng pháp luật để giải quyết những tranh chấp liên quan đến xác định năng lực trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân và những giải pháp hoàn thiện pháp luật.