Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60
 • KY_00742.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2004)

 • Phương thức tư duy của Kant đã dẫn đến cái nhìn phi lịch sử về con người và xã hội. Kant nhìn con người như là cái đã xong, đã sẵn vì bản chất con người là tiên thiên, tự do con người là có sẵn, giữa xã hội và con người cô lập, tĩnh tại...

 • 00050005660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh (2015)

 • Khủng bố là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tội phạm khủng bố cũng như sự cần thiết của việc phòng, chống khủng bố, Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống khủng bố, trong đó có việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội khủng bố.

 • 2042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách ngành bưu chính viễn thông (BCVT) của các nước trên thế giới. Nghiên cứu quá trình cải cách ngành BCVT của một số nước đang phát triển có nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu, Trung Quốc, rút ra những thành công, hạn chế của quá trình cải cách và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Khái quát về việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quá trình cải cách ngành BCVT Việt Nam, làm rõ những tác động đối với BCVT khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy quá trình cải cách ngành BCVT sau khi Việt Nam gia nhập WTO như: Sớm ban hành Luật Bưu chính, Luật Viễn thông; tăng cường tính minh bạch đối với quản lý...

 • V_L2_01106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Hữu (2008)

 • Trình bày những tiền đề về kinh tế-xã hội và lý luận cho sự sáng tạo triết học của L.Phoiơbắc; Phân tích và làm rõ nội dung cơ bản và những nguyên lý nhân bản học trong triết học L. Phoiơbắc, quan niệm của L.Phoiơbắc về con người và bản chất con người, về tôn giáo và đạo đức học, chỉ ra những giá trị mang tính nhân văn trong triết học L.Phoiơbắc và bước đầu đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó

 • 02050003938.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về gia đình, đô thị, ĐTH và khái quát quá trình ĐTH ở Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng gia đình trong quá trình ĐTH ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình ĐTH đến việc thực hiện chức năng gia đình ở Hà Nội hiện nay.

 • 00050006916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tự chủ tài chính và cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam . Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

 • 04051000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2012)

 • Chapter 1: Literature review, revises the relevant theories as the base for carrying out the research. In addition, related studies are also mentioned in this chapter. Chapter 2: Methodology, provides the methodology underlying the research which includes the setting of the study, research questions, participants, data collection instruments, data collection procedure as well as data analysis procedure. Chapter 3: Data analysis and discussion, shows a detailed presentation of data analysis to answer the research questions. The discussion of the findings isalso included in this chapter.

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

 • V_L2_01464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi sâu tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phân tích nguyên nhân của thực trạng đó và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên nhà trường. Từ đó đưa ra một số nguyên tắc có tính định hướng, đó là giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay phải chú ý tới nhân tố tác động của kinh tế thị trường và đổi mới xã hội; cần đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc, và các giải pháp chủ yếu: xây dựng môi trường đại học lành mạnh - cơ sở cho vi...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60
 • KY_00742.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2004)

 • Phương thức tư duy của Kant đã dẫn đến cái nhìn phi lịch sử về con người và xã hội. Kant nhìn con người như là cái đã xong, đã sẵn vì bản chất con người là tiên thiên, tự do con người là có sẵn, giữa xã hội và con người cô lập, tĩnh tại...

 • 00050005660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Anh (2015)

 • Khủng bố là một trong những loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của tội phạm khủng bố cũng như sự cần thiết của việc phòng, chống khủng bố, Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống khủng bố, trong đó có việc hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội khủng bố.

 • 2042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách ngành bưu chính viễn thông (BCVT) của các nước trên thế giới. Nghiên cứu quá trình cải cách ngành BCVT của một số nước đang phát triển có nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu, Trung Quốc, rút ra những thành công, hạn chế của quá trình cải cách và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Khái quát về việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quá trình cải cách ngành BCVT Việt Nam, làm rõ những tác động đối với BCVT khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy quá trình cải cách ngành BCVT sau khi Việt Nam gia nhập WTO như: Sớm ban hành Luật Bưu chính, Luật Viễn thông; tăng cường tính minh bạch đối với quản lý...

 • V_L2_01106.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Hữu (2008)

 • Trình bày những tiền đề về kinh tế-xã hội và lý luận cho sự sáng tạo triết học của L.Phoiơbắc; Phân tích và làm rõ nội dung cơ bản và những nguyên lý nhân bản học trong triết học L. Phoiơbắc, quan niệm của L.Phoiơbắc về con người và bản chất con người, về tôn giáo và đạo đức học, chỉ ra những giá trị mang tính nhân văn trong triết học L.Phoiơbắc và bước đầu đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó

 • 02050003938.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về gia đình, đô thị, ĐTH và khái quát quá trình ĐTH ở Hà Nội. Phân tích, đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng gia đình trong quá trình ĐTH ở Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình ĐTH đến việc thực hiện chức năng gia đình ở Hà Nội hiện nay.

 • 00050006916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2015)

 • Hệ thống hóa và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về tự chủ tài chính và cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu. Phân tích thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam . Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

 • 04051000697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đỗ, Bá Quý (2012)

 • Chapter 1: Literature review, revises the relevant theories as the base for carrying out the research. In addition, related studies are also mentioned in this chapter. Chapter 2: Methodology, provides the methodology underlying the research which includes the setting of the study, research questions, participants, data collection instruments, data collection procedure as well as data analysis procedure. Chapter 3: Data analysis and discussion, shows a detailed presentation of data analysis to answer the research questions. The discussion of the findings isalso included in this chapter.

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

 • V_L2_01464.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Kiệt (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu giáo dục đạo đức mới cho sinh viên các trường đại học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đi sâu tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phân tích nguyên nhân của thực trạng đó và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên nhà trường. Từ đó đưa ra một số nguyên tắc có tính định hướng, đó là giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay phải chú ý tới nhân tố tác động của kinh tế thị trường và đổi mới xã hội; cần đặc biệt chú trọng truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc, và các giải pháp chủ yếu: xây dựng môi trường đại học lành mạnh - cơ sở cho vi...