Browsing by Author Nguyễn, Trung Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050002090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Nghĩa (2014)

 • Chương 1.Trình bày một cách tổng quan về công nghệ chế tạo và tính chất quang của cấu trúc nano lõi/vỏloại II. Chương 2.Trình bày công nghệ chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ CdS/ZnSe và các phương pháp được sử dụng để khảo sát các đặc trung quang và phonon của mẫu. Chương 3. Trình bày các kết quả nhận được và thảo luận.; Electronic Resources

 • 01050002976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Nghiên cứu mô hình tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất, trong đó xem xét một cách khái quát về việc lồng ghép giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất trong một số thành phố lớn ở Việt Nam và Hà Nội. Cũng nhƣ xem xét việc sử dụng các chƣơng trình và phần mềm để mô hình hoá mối quan hệ này trong các thành phố lớn ở nƣớc ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

 • 00050008933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • - Luận văn đã khái quát những vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế: Những khái niệm liên quan đến thanh toán quốc tế tại NHTM; các nhân tố ảnh hưởng, ... - Tìm hiểu thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế, công tác phát triển hoạt động TTQT, những thành công, hạn chế và nguyên nhân; - Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank, tác giả xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động TTQT tại Sacombank

 • 05050002874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thùy Nhung;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú.Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang.

 • 00050003708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên; Trần, Khánh Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2014)

 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng, hệ thống thông tin quản lý, luận án đã đưa ra các luận cứ khoa học để đề xuất hệ thống quản lý chất lượng Cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực theo tiếp cận TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng đào tạo, theo đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng đã được đề xuất. Đề xuất các giải pháp triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng đào tạo hệ cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống tin học, hệ ...

 • 00050006918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2014, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050006918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2014, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Hà Nội trong thời gian tới.

Browsing by Author Nguyễn, Trung Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050002090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Nghĩa (2014)

 • Chương 1.Trình bày một cách tổng quan về công nghệ chế tạo và tính chất quang của cấu trúc nano lõi/vỏloại II. Chương 2.Trình bày công nghệ chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ CdS/ZnSe và các phương pháp được sử dụng để khảo sát các đặc trung quang và phonon của mẫu. Chương 3. Trình bày các kết quả nhận được và thảo luận.; Electronic Resources

 • 01050002976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Bùi, Quang Thành (2016)

 • Nghiên cứu mô hình tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất, trong đó xem xét một cách khái quát về việc lồng ghép giữa quy hoạch giao thông và sử dụng đất trong một số thành phố lớn ở Việt Nam và Hà Nội. Cũng nhƣ xem xét việc sử dụng các chƣơng trình và phần mềm để mô hình hoá mối quan hệ này trong các thành phố lớn ở nƣớc ta và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

 • 00050008933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • - Luận văn đã khái quát những vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế: Những khái niệm liên quan đến thanh toán quốc tế tại NHTM; các nhân tố ảnh hưởng, ... - Tìm hiểu thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế, công tác phát triển hoạt động TTQT, những thành công, hạn chế và nguyên nhân; - Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động thanh toán quốc tế tại Sacombank, tác giả xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động TTQT tại Sacombank

 • 05050002874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thùy Nhung;  Advisor: Nguyễn, Trung Kiên (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông dân tộc nội trú.Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang. Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang.

 • 00050003708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên; Trần, Khánh Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2014)

 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng, hệ thống thông tin quản lý, luận án đã đưa ra các luận cứ khoa học để đề xuất hệ thống quản lý chất lượng Cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực theo tiếp cận TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng đào tạo, theo đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng đã được đề xuất. Đề xuất các giải pháp triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng đào tạo hệ cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống tin học, hệ ...

 • 00050006918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2014, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Hà Nội trong thời gian tới.

 • 00050006918.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2014, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Hà Nội trong thời gian tới.