Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • KY_02752.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2004)

 • Đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng ta ở Tây bắc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện cụ thể là tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia kháng chiến với nội dung chính gồm: - Tuyên truyền, vạch trần âm mưu chia để trị của thực dân Pháp, giáo dục, lôi kéo nhân dân theo cách mạng, đặc biết là đối với tầng lớp trên. - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng và xây dựng căn cứ địa kháng chiến.

 • V_L2_01781.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2009)

 • Khái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhật

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • KY_02752.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Nhật (2004)

 • Đường lối đoàn kết dân tộc của Đảng ta ở Tây bắc trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện cụ thể là tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tham gia kháng chiến với nội dung chính gồm: - Tuyên truyền, vạch trần âm mưu chia để trị của thực dân Pháp, giáo dục, lôi kéo nhân dân theo cách mạng, đặc biết là đối với tầng lớp trên. - Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng và xây dựng căn cứ địa kháng chiến.

 • V_L2_01781.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhật (2009)

 • Khái quát về lịch sử phát triển của Y dược học cổ truyền (YDHCT) Việt Nam. Nghiên cứu những chủ trương, đường lối phát triển YDHCT của Đảng và Nhà nước cũng như của các cấp, các ngành có liên quan trong giai đoạn từ 1986 tới 2008, làm rõ sự biến chuyển của các chính sách qua từng chặng đường của thời kỳ đổi mới trên từng nội dung cụ thể của công tác YDHCT nhằm phù hợp với thực tiễn sinh động của cuộc sống. Đưa ra những bài học quý báu về đường lối, chủ trương, phương pháp thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển công tác YDHCT như: bài học về cơ chế, chính sách; bài học về tổ chức, bài học về phát triển nguồn nhân lực; bài học về đảm bảo và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh,...