Browsing by Author Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_00349_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đạt;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn (2002)

 • 165 tr; Cơ sở hình thành những quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong một số lĩnh vực điển hình của cách mạng Việt Nam và vận dụng quan điểm biện chứng trong tư (...); Electronic Resources; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • V_L2_00099_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Sáng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Vũ, Dương Ninh, Người hướng dẫn (1993)

 • Luận án PTS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993; 163 tr.; Tác giả trình bày một cách có hệ thống tiền đề của mối quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong thời kì kháng chiến chống pháp 1945-1954. Sự tăng trưởng và vai trò tác động của mối quan hệ này. Đồng thời rút ra một vài nhận xét bước đầu về quan hệ Việt Nam-Lào (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_00349_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Đạt;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Đặng, Xuân Kỳ, Người hướng dẫn (2002)

 • 165 tr; Cơ sở hình thành những quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nội dung của một số quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong một số lĩnh vực điển hình của cách mạng Việt Nam và vận dụng quan điểm biện chứng trong tư (...); Electronic Resources; Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

 • V_L2_00099_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Sáng;  Advisor: Phùng, Hữu Phú, Người hướng dẫn; Vũ, Dương Ninh, Người hướng dẫn (1993)

 • Luận án PTS. Lịch sử thế giới -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993; 163 tr.; Tác giả trình bày một cách có hệ thống tiền đề của mối quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia trong thời kì kháng chiến chống pháp 1945-1954. Sự tăng trưởng và vai trò tác động của mối quan hệ này. Đồng thời rút ra một vài nhận xét bước đầu về quan hệ Việt Nam-Lào (...); Electronic Resources