Browsing by Author Phạm, Công Lạc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_01054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quảng Oai;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2006)

 • Làm sáng tỏ nội dung và bản chất của diện và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, xác định chính xác những người thuộc diện thừa kế và thứ tự hưởng ưu tiên theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 (...)

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • V_L0_01122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Minh;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2006)

 • Làm sáng tỏ những quan điểm, tư tưởng và bản chất của những quy định trong pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các quy định về vấn đề này (...)

 • V_L0_00499_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2004)

 • Nghiên cứu những quy định chung về thời hiệu trong pháp luật dân sự. Sự phát triển của pháp luật về thừa kế và quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_01215_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Giang;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2007)

 • Khái quát chung về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người chết để lại, khái niệm phân chia di sản thừa kế, những quy định của pháp luật về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản, quyền và nghĩa vụ của người lĩnh trách nhiệm thanh toán thay thế (...)

Browsing by Author Phạm, Công Lạc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_01054_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quảng Oai;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2006)

 • Làm sáng tỏ nội dung và bản chất của diện và hàng thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, xác định chính xác những người thuộc diện thừa kế và thứ tự hưởng ưu tiên theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 (...)

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • V_L0_01122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Minh;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2006)

 • Làm sáng tỏ những quan điểm, tư tưởng và bản chất của những quy định trong pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các quy định về vấn đề này (...)

 • V_L0_00499_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2004)

 • Nghiên cứu những quy định chung về thời hiệu trong pháp luật dân sự. Sự phát triển của pháp luật về thừa kế và quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_01215_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vân Giang;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2007)

 • Khái quát chung về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người chết để lại, khái niệm phân chia di sản thừa kế, những quy định của pháp luật về thanh toán nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản, quyền và nghĩa vụ của người lĩnh trách nhiệm thanh toán thay thế (...)