Browsing by Author Phạm, Hồng Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00786.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hồng Quang; Nguyễn, Huy Sinh; Trần, Hoài Thanh (2008)

 • Chế tạo màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng loại AIN pha tạp Cr và Mn có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng với chất lượng cao bằng phún xạ catốt một chiều và xoay chiều. Nồng độ nguyên tố pha tạp được thay đổi, các điều kiện chế tạo được thay đổi và tối ưu hóa. Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến hiệu ứng chuyển và từ xẩy ra trong vật liệu. Động thời nghiên cứu một cách hệ thống các tính chất của vật liệu và sự phụ thuộc của chúng vào các điều kiện chế tạo

 • DT_00743.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Phạm, Hồng Quang; Trần, Đình Thọ (2007)

 • Tìm kiếm quy trình công nghệ ổn định chế tạo các hệ mẫu perovskite loại ABO3 có cấu trúc đơn pha. Nghiên cứu các tính chất chuyển như nhiệt, điện, từ và các tính chất khác của các hệ mẫu Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 với Re là các nguyên tố đất hiếm và A là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d. Nghiên cứu một vài tính chất của Van-spin và hiện tượng bán dẫn xuyên ngầm. Kết quả nghiên cứu: Đã tìm kiếm và ổn định quy trình công nghệ chế tạo các mẫu gốm Perovskite. Chế tạo các hệ mẫu Perovskite Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 có cấu trúc đơn pha và có nhiệt độ chuyển pha Curie gần nhiệt độ phòng

 • V_L1_00183_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

 • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

 • DT_00061.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Lưu, Tuấn Tài; Nguyễn, Phú Thuỳ; Phạm, Hồng Quang; Vũ, Thế Hiền; Đỗ, Thị Kim Anh (2001)

 • Một số vật liệu thuộc đề tài có khả năng ứng dụng trong công nghiệp điện tử Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp R - T - M ( R: đất hiếm, T:kim loại chuyển tiếp, M:Ti, Al,....) Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ, các tính chất từ khác của các hợp chất trên KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Xác định công nghệ thích hợp để chế tạo một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp có khả năng làm nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu tính chất từ của các hợp chất tạo ra. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các công nghệ vật liệu mới

Browsing by Author Phạm, Hồng Quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00786.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hồng Quang; Nguyễn, Huy Sinh; Trần, Hoài Thanh (2008)

 • Chế tạo màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng loại AIN pha tạp Cr và Mn có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng với chất lượng cao bằng phún xạ catốt một chiều và xoay chiều. Nồng độ nguyên tố pha tạp được thay đổi, các điều kiện chế tạo được thay đổi và tối ưu hóa. Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến hiệu ứng chuyển và từ xẩy ra trong vật liệu. Động thời nghiên cứu một cách hệ thống các tính chất của vật liệu và sự phụ thuộc của chúng vào các điều kiện chế tạo

 • DT_00743.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Phạm, Hồng Quang; Trần, Đình Thọ (2007)

 • Tìm kiếm quy trình công nghệ ổn định chế tạo các hệ mẫu perovskite loại ABO3 có cấu trúc đơn pha. Nghiên cứu các tính chất chuyển như nhiệt, điện, từ và các tính chất khác của các hệ mẫu Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 với Re là các nguyên tố đất hiếm và A là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d. Nghiên cứu một vài tính chất của Van-spin và hiện tượng bán dẫn xuyên ngầm. Kết quả nghiên cứu: Đã tìm kiếm và ổn định quy trình công nghệ chế tạo các mẫu gốm Perovskite. Chế tạo các hệ mẫu Perovskite Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 có cấu trúc đơn pha và có nhiệt độ chuyển pha Curie gần nhiệt độ phòng

 • V_L1_00183_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hồng Quang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương, người hướng dẫn; Nguyễn, Phú Thùy, người hướng dẫn (1994)

 • Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994; 112 tr; Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các (...); Electronic Resources

 • DT_00061.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Lưu, Tuấn Tài; Nguyễn, Phú Thuỳ; Phạm, Hồng Quang; Vũ, Thế Hiền; Đỗ, Thị Kim Anh (2001)

 • Một số vật liệu thuộc đề tài có khả năng ứng dụng trong công nghiệp điện tử Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp R - T - M ( R: đất hiếm, T:kim loại chuyển tiếp, M:Ti, Al,....) Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ, các tính chất từ khác của các hợp chất trên KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Xác định công nghệ thích hợp để chế tạo một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp có khả năng làm nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu tính chất từ của các hợp chất tạo ra. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các công nghệ vật liệu mới