Browsing by Author Phạm, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang (2008)

 • Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới

 • V_L2_01382_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lương, Văn Kế (2008)

 • Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050006232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là một công trình đàu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về mô hình lý luận pháp luật và mô hình thi hành pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trước hết Luận văn nghiên cứu xây dựng các khái niệm cơ bản như “lao động nước ngoài”, “quản lý lao động nước ngoài”, và “pháp luật quản lý lao động nước ngoài”. Tiếp đó phân tích các đặc điểm, mục tiêu và mô hình quản lý lao động nước ngoài tại nước sở tại. Về pháp luật quản lý lao động nước ngoài, Luận văn nghiên cứu và phát hiện ra một bộ các nguyên tắc của pháp luật quản lý lao động nước ngoài, phân nhóm các nội dung chủ yếu của pháp luật quản lý lao động nước ngoài. Trên cơ s...

 • 00050006232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là một công trình đàu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về mô hình lý luận pháp luật và mô hình thi hành pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trước hết Luận văn nghiên cứu xây dựng các khái niệm cơ bản như “lao động nước ngoài”, “quản lý lao động nước ngoài”, và “pháp luật quản lý lao động nước ngoài”. Tiếp đó phân tích các đặc điểm, mục tiêu và mô hình quản lý lao động nước ngoài tại nước sở tại. Về pháp luật quản lý lao động nước ngoài, Luận văn nghiên cứu và phát hiện ra một bộ các nguyên tắc của pháp luật quản lý lao động nước ngoài, phân nhóm các nội dung chủ yếu của pháp luật quản lý lao động nước ngoài. Trên cơ s...

Browsing by Author Phạm, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang (2008)

 • Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới

 • V_L2_01382_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lương, Văn Kế (2008)

 • Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 00050006232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là một công trình đàu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về mô hình lý luận pháp luật và mô hình thi hành pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trước hết Luận văn nghiên cứu xây dựng các khái niệm cơ bản như “lao động nước ngoài”, “quản lý lao động nước ngoài”, và “pháp luật quản lý lao động nước ngoài”. Tiếp đó phân tích các đặc điểm, mục tiêu và mô hình quản lý lao động nước ngoài tại nước sở tại. Về pháp luật quản lý lao động nước ngoài, Luận văn nghiên cứu và phát hiện ra một bộ các nguyên tắc của pháp luật quản lý lao động nước ngoài, phân nhóm các nội dung chủ yếu của pháp luật quản lý lao động nước ngoài. Trên cơ s...

 • 00050006232.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là một công trình đàu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về mô hình lý luận pháp luật và mô hình thi hành pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam. Trước hết Luận văn nghiên cứu xây dựng các khái niệm cơ bản như “lao động nước ngoài”, “quản lý lao động nước ngoài”, và “pháp luật quản lý lao động nước ngoài”. Tiếp đó phân tích các đặc điểm, mục tiêu và mô hình quản lý lao động nước ngoài tại nước sở tại. Về pháp luật quản lý lao động nước ngoài, Luận văn nghiên cứu và phát hiện ra một bộ các nguyên tắc của pháp luật quản lý lao động nước ngoài, phân nhóm các nội dung chủ yếu của pháp luật quản lý lao động nước ngoài. Trên cơ s...