Browsing by Author Phạm, Xanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050000248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 được phản ánh trên báo Dân chúng. Qua đó, khẳng định giá trị nguô (...); Electronic Resources

 • V_L2_01779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những định hướng cơ bản của Người về một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nghiên cứu về quá trình Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới về các lĩnh vực: xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng lối sống mới, xây dựng đạo đức Cách mạng, xây dựng nền giáo dục mới. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng hiện nay, đề xuất một số kiến nghị về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo định...

 • 02050000098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Chi;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề về quá trình đô thị hoá Hà Nội thời Pháp thuộc (1888-1945). Phân tích những bước chuyển biến quan trọng của một đô thị truyền thống phương Đông sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây với trườ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01701_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về sự biến đổi địa giới hành chính Thăng Long – Hà Nội thời phong kiến (đầu thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIX) từ thời: Đại Việt (đầu XI đến cuối thế kỉ XVIII), từ năm 1802 – 1858, từ năm 1858 – 1888. Tìm hiểu, nghiên cứu về sự biến đổi địa g (...); Electronic Resources

 • V_L2_01439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Dung;  Advisor: Phạm, Xanh (2008)

 • Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong ...

 • V_L2_01439_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Dung;  Advisor: Phạm, Xanh (2008)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩ (...); Electronic Resources

 • 02050003316.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hải;  Advisor: Phạm, Xanh (2014)

 • Vào nửa cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là thời vua Tự Đức, chế độ quân chủ Việt Nam lâm vào khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực. Cùng với sự quan liêu, độc đoán, tham nhũng trong chính trị; sự đình đốn, bế tắc trong kinh tế... nhà Nguyễn đã thi hành nhiều chính sách bảo thủ, lạc hậu. Thêm vào đó, cuộc xâm lược của thực dân Pháp khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng thêm gay gắt. Trong bối cảnh ấy, một tầng lớp quan lại, sĩ phu có xu hướng canh tân với hàng loạt những kiến nghị, cải cách từ kinh tế đến chính trị như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện, Đặng Huy Trứ, Trần Đình Túc, Nguyễn Tư Giản, Đinh Văn Điền, Nguyễn Thông ... Những tƣ tƣởng canh tân trong thời ...

 • V_L2_01610_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng quân sự Phan Bội Châu. Phân tích những điều kiện chủ quan và khách quan chi phối đến chủ trương, đường lối và hoạt động quân sự của Phan Bôi Châu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của tư tưởng quân sự Phan Bội Châ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01774_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá những năm đầu thế kỷ XX, sự xuất hiện của báo chí và hoàn cảnh ra đời của hai tờ Thực nghiệp dân báo và Hà thành ngọ báo. Phân tích những sự kiện chính trị lớn được phản ánh trên Thực nghiệp dân b (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phạm, Xanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 02050000248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939 được phản ánh trên báo Dân chúng. Qua đó, khẳng định giá trị nguô (...); Electronic Resources

 • V_L2_01779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Thu Trà;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Tìm hiểu khái niệm văn hóa, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa nói chung và văn hóa xã hội chủ nghĩa nói riêng. Nghiên cứu một cách tương đối hệ thống về một số vấn đề lý luận trong xây dựng nền văn hóa mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là những định hướng cơ bản của Người về một nền văn hóa mới ở Việt Nam. Nghiên cứu về quá trình Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới về các lĩnh vực: xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng lối sống mới, xây dựng đạo đức Cách mạng, xây dựng nền giáo dục mới. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng hiện nay, đề xuất một số kiến nghị về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo định...

 • 02050000098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Chi;  Advisor: Phạm, Xanh (2010)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề về quá trình đô thị hoá Hà Nội thời Pháp thuộc (1888-1945). Phân tích những bước chuyển biến quan trọng của một đô thị truyền thống phương Đông sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây với trườ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01701_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sơn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát đôi nét về sự biến đổi địa giới hành chính Thăng Long – Hà Nội thời phong kiến (đầu thế kỉ XI đến cuối thế kỉ XIX) từ thời: Đại Việt (đầu XI đến cuối thế kỉ XVIII), từ năm 1802 – 1858, từ năm 1858 – 1888. Tìm hiểu, nghiên cứu về sự biến đổi địa g (...); Electronic Resources

 • V_L2_01439.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Dung;  Advisor: Phạm, Xanh (2008)

 • Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong ...

 • V_L2_01439_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lan Dung;  Advisor: Phạm, Xanh (2008)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩ (...); Electronic Resources

 • 02050003316.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Hải;  Advisor: Phạm, Xanh (2014)

 • Vào nửa cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là thời vua Tự Đức, chế độ quân chủ Việt Nam lâm vào khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực. Cùng với sự quan liêu, độc đoán, tham nhũng trong chính trị; sự đình đốn, bế tắc trong kinh tế... nhà Nguyễn đã thi hành nhiều chính sách bảo thủ, lạc hậu. Thêm vào đó, cuộc xâm lược của thực dân Pháp khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng thêm gay gắt. Trong bối cảnh ấy, một tầng lớp quan lại, sĩ phu có xu hướng canh tân với hàng loạt những kiến nghị, cải cách từ kinh tế đến chính trị như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện, Đặng Huy Trứ, Trần Đình Túc, Nguyễn Tư Giản, Đinh Văn Điền, Nguyễn Thông ... Những tƣ tƣởng canh tân trong thời ...

 • V_L2_01610_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng quân sự Phan Bội Châu. Phân tích những điều kiện chủ quan và khách quan chi phối đến chủ trương, đường lối và hoạt động quân sự của Phan Bôi Châu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của tư tưởng quân sự Phan Bội Châ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01774_Noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Xanh (2009)

 • 106 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá những năm đầu thế kỷ XX, sự xuất hiện của báo chí và hoàn cảnh ra đời của hai tờ Thực nghiệp dân báo và Hà thành ngọ báo. Phân tích những sự kiện chính trị lớn được phản ánh trên Thực nghiệp dân b (...); Electronic Resources