Browsing by Author Quản, Thị Ngọc Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_01311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định này trong hoạt động giám đốc thẩm ở Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới, phân tích thực trạng giám đốc thẩm ở Việt Nam những năm qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giám đốc thẩm trước yêu cầu của cải cách tư pháp

 • V_L0_01311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định này trong hoạt động giám đốc thẩm ở Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới, phân tích thực trạng giám đốc thẩm ở Việt Nam những năm qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giám đốc thẩm trước yêu cầu của cải cách tư pháp.

 • V_L0_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn á (...)

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...

Browsing by Author Quản, Thị Ngọc Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_01311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định này trong hoạt động giám đốc thẩm ở Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới, phân tích thực trạng giám đốc thẩm ở Việt Nam những năm qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giám đốc thẩm trước yêu cầu của cải cách tư pháp

 • V_L0_01311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn áp dụng chế định này trong hoạt động giám đốc thẩm ở Việt Nam trên cơ sở đối chiếu với pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới, phân tích thực trạng giám đốc thẩm ở Việt Nam những năm qua và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giám đốc thẩm trước yêu cầu của cải cách tư pháp.

 • V_L0_01311_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2007)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giám đốc thẩm như: Đặc điểm, khái niệm, ý nghĩa của giám đốc thẩm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; Những quy định pháp luật thực định thể hiện nội dung của chế định giám đốc thẩm cũng như nghiên cứu thực tiễn á (...)

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...